Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 11

Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 603 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 195 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 260 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kông Chro
Cần xử lý 139 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Krông Pa
Cần xử lý 163 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Xây Dựng
Cần xử lý 74 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 11

Xã Yang Nam - Kông Chro
Cần xử lý 12 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đất Bằng - Krông Pa
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư RCăm - Krông Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đắk Sơ Mei - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Gào - TP. Pleiku
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã An Trung - Kông Chro
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 18319 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6256 hồ sơ
Cần xử lý 24575 hồ sơ
Đang xử lý 7004 hồ sơ
   Trễ 225 (3.2%)
   Sắp trễ 17 (0.2%)
   Chưa đến 6762 (96.5%)
Đã xử lý 17571 hồ sơ
   Trễ 760 (4.3%)
   Sớm 16811 (95.7%)
   Chưa nhận 20
Tỉ lệ T.Hạn 4.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 22655 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7004 hồ sơ
Cần xử lý 29659 hồ sơ
Đang xử lý 10633 hồ sơ
   Trễ 538 (5.1%)
   Sắp trễ 136 (1.3%)
   Chưa đến 9959 (93.7%)
Đã xử lý 19026 hồ sơ
   Trễ 904 (4.8%)
   Sớm 18122 (95.2%)
   Chưa nhận 27
Tỉ lệ T.Hạn 4.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.1%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 10467 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10633 hồ sơ
Cần xử lý 21100 hồ sơ
Đang xử lý 14527 hồ sơ
   Trễ 685 (4.7%)
   Sắp trễ 231 (1.6%)
   Chưa đến 13611 (93.7%)
Đã xử lý 6573 hồ sơ
   Trễ 70 (1.1%)
   Sớm 6503 (98.9%)
   Chưa nhận 3
Tỉ lệ T.Hạn 3.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.4%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai