Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 2

Sở Công thương
Cần xử lý 507 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Din - Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 298 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Đak Jơ Ta - Huyện Mang Yang
Cần xử lý 183 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Tân An - Huyện Đak Pơ
Cần xử lý 116 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Dom - Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 102 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Yok - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 101 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 2

Xã Ia Băng - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Ngọc - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Kreng - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia RMok - Krông Pa
Cần xử lý 32 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Kly - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Bang - Chư Prông
Cần xử lý 17 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 1
Đã tiếp nhận 12777 hồ sơ
Tồn kỳ trước 50528 hồ sơ
Cần xử lý 63305 hồ sơ
Đang xử lý 51560 hồ sơ
   Trễ 11334 (22.0%)
   Sắp trễ 2956 (5.7%)
   Chưa đến 37270 (72.3%)
Đã xử lý 11745 hồ sơ
   Trễ 87 (0.7%)
   Sớm 11658 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 6875 hồ sơ
Tồn kỳ trước 51560 hồ sơ
Cần xử lý 58435 hồ sơ
Đang xử lý 53021 hồ sơ
   Trễ 11339 (21.4%)
   Sắp trễ 3102 (5.9%)
   Chưa đến 38580 (72.8%)
Đã xử lý 5414 hồ sơ
   Trễ 12 (0.2%)
   Sớm 5402 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 19.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai