Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 10

Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 308 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Đăk Pơ
Cần xử lý 315 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Y tế
Cần xử lý 109 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 80 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kông Chro
Cần xử lý 83 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Văn Phòng UBND Tỉnh
Cần xử lý 70 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 10

Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 50.0%
Tỉ lệ T.Hạn 50.0%
Huyện Mang Yang
Cần xử lý 599 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 74.0%
Tỉ lệ T.Hạn 26.0%
UBND Thành phố Pleiku
Cần xử lý 3029 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.0%
Tỉ lệ T.Hạn 14.0%
Huyện Phú Thiện
Cần xử lý 192 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.1%
Tỉ lệ T.Hạn 10.9%
Huyện Ia Pa
Cần xử lý 93 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.5%
Tỉ lệ T.Hạn 6.5%
Huyện Đăk Đoa
Cần xử lý 838 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.6%
Tỉ lệ T.Hạn 6.4%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 16432 hồ sơ
Tồn kỳ trước 172 hồ sơ
Cần xử lý 16604 hồ sơ
Đang xử lý 386 hồ sơ
   Trễ 65 (16.8%)
   Sắp trễ 15 (3.9%)
   Chưa đến 306 (79.3%)
Đã xử lý 16218 hồ sơ
   Trễ 976 (6.0%)
   Sớm 15242 (94.0%)
   Chưa nhận 5
Tỉ lệ T.Hạn 6.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.7%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 16949 hồ sơ
Tồn kỳ trước 386 hồ sơ
Cần xử lý 17335 hồ sơ
Đang xử lý 1766 hồ sơ
   Trễ 417 (23.6%)
   Sắp trễ 84 (4.8%)
   Chưa đến 1265 (71.6%)
Đã xử lý 15569 hồ sơ
   Trễ 603 (3.9%)
   Sớm 14966 (96.1%)
   Chưa nhận 21
Tỉ lệ T.Hạn 5.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.1%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 12928 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1766 hồ sơ
Cần xử lý 14694 hồ sơ
Đang xử lý 6670 hồ sơ
   Trễ 534 (8.0%)
   Sắp trễ 264 (4.0%)
   Chưa đến 5872 (88.0%)
Đã xử lý 8024 hồ sơ
   Trễ 278 (3.5%)
   Sớm 7746 (96.5%)
   Chưa nhận 5
Tỉ lệ T.Hạn 5.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.5%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai