Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 6

Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 286 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 212 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 281 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Krông Pa
Cần xử lý 177 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
UBND Phường Hội Thương - TP. Pleiku
Cần xử lý 80 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Xây Dựng
Cần xử lý 55 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 6

Xã Chư Drăng - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Thị trấn Phú Túc - Krông Pa
Cần xử lý 5 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 20.0%
Tỉ lệ T.Hạn 80.0%
Xã Ia RSuơm - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 50.0%
Tỉ lệ T.Hạn 50.0%
Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 53 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 60.4%
Tỉ lệ T.Hạn 39.6%
Xã Uar - Krông Pa
Cần xử lý 20 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 65.0%
Tỉ lệ T.Hạn 35.0%
Xã Đất Bằng - Krông Pa
Cần xử lý 8 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 20137 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5570 hồ sơ
Cần xử lý 25707 hồ sơ
Đang xử lý 6655 hồ sơ
   Trễ 922 (13.9%)
   Sắp trễ 19 (0.3%)
   Chưa đến 5714 (85.9%)
Đã xử lý 19052 hồ sơ
   Trễ 1896 (10.0%)
   Sớm 17156 (90.0%)
   Chưa nhận 49
Tỉ lệ T.Hạn 11.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 21128 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6655 hồ sơ
Cần xử lý 27783 hồ sơ
Đang xử lý 9063 hồ sơ
   Trễ 1371 (15.1%)
   Sắp trễ 112 (1.2%)
   Chưa đến 7580 (83.6%)
Đã xử lý 18720 hồ sơ
   Trễ 1227 (6.6%)
   Sớm 17493 (93.4%)
   Chưa nhận 47
Tỉ lệ T.Hạn 9.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.6%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 17173 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9063 hồ sơ
Cần xử lý 26236 hồ sơ
Đang xử lý 15835 hồ sơ
   Trễ 1497 (9.5%)
   Sắp trễ 368 (2.3%)
   Chưa đến 13970 (88.2%)
Đã xử lý 10401 hồ sơ
   Trễ 131 (1.3%)
   Sớm 10270 (98.7%)
   Chưa nhận 12
Tỉ lệ T.Hạn 6.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.8%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai