Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 4

Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 544 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 586 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 578 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 356 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 254 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cần xử lý 128 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 4

Xã Ia RSuơm - Krông Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 9 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.8%
Tỉ lệ T.Hạn 22.2%
Phường Tây Sơn - An Khê
Cần xử lý 6 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.3%
Tỉ lệ T.Hạn 16.7%
UBND Thành phố Pleiku
Cần xử lý 5957 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.7%
Tỉ lệ T.Hạn 14.3%
Thị trấn Chư ty - Đức cơ
Cần xử lý 213 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.5%
Tỉ lệ T.Hạn 7.5%
Phường An Phú - An Khê
Cần xử lý 35 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.3%
Tỉ lệ T.Hạn 5.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 14098 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4115 hồ sơ
Cần xử lý 18213 hồ sơ
Đang xử lý 4722 hồ sơ
   Trễ 639 (13.5%)
   Sắp trễ 14 (0.3%)
   Chưa đến 4069 (86.2%)
Đã xử lý 13491 hồ sơ
   Trễ 852 (6.3%)
   Sớm 12639 (93.7%)
   Chưa nhận 21
Tỉ lệ T.Hạn 8.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 22058 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4722 hồ sơ
Cần xử lý 26780 hồ sơ
Đang xử lý 6914 hồ sơ
   Trễ 925 (13.4%)
   Sắp trễ 123 (1.8%)
   Chưa đến 5866 (84.8%)
Đã xử lý 19866 hồ sơ
   Trễ 936 (4.7%)
   Sớm 18930 (95.3%)
   Chưa nhận 19
Tỉ lệ T.Hạn 6.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 16710 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6914 hồ sơ
Cần xử lý 23624 hồ sơ
Đang xử lý 12178 hồ sơ
   Trễ 1001 (8.2%)
   Sắp trễ 253 (2.1%)
   Chưa đến 10924 (89.7%)
Đã xử lý 11446 hồ sơ
   Trễ 164 (1.4%)
   Sớm 11282 (98.6%)
   Chưa nhận 13
Tỉ lệ T.Hạn 4.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.1%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai