Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 10

Xã Ia Piơr - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 6 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Phường Tây Sơn - TP. Pleiku
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 30 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Kriêng - Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Hrú - Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 5 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Uar - Krông Pa
Cần xử lý 5 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 10

Xã Krong - Huyện Kbang
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Pờ Tó - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Bar Măih - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Chia - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia O- Huyện Ia Grai
Cần xử lý 10 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Mố - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 51417 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11464 hồ sơ
Cần xử lý 62881 hồ sơ
Đang xử lý 13898 hồ sơ
   Trễ 1589 (11.4%)
   Sắp trễ 423 (3.0%)
   Chưa đến 11886 (85.5%)
Đã xử lý 48983 hồ sơ
   Trễ 612 (1.2%)
   Sớm 48371 (98.8%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 3.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.5%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 54733 hồ sơ
Tồn kỳ trước 13898 hồ sơ
Cần xử lý 68631 hồ sơ
Đang xử lý 22734 hồ sơ
   Trễ 1774 (7.8%)
   Sắp trễ 1071 (4.7%)
   Chưa đến 19889 (87.5%)
Đã xử lý 45897 hồ sơ
   Trễ 459 (1.0%)
   Sớm 45438 (99.0%)
   Chưa nhận 4
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 22734 hồ sơ
Cần xử lý 22734 hồ sơ
Đang xử lý 22734 hồ sơ
   Trễ 1774 (7.8%)
   Sắp trễ 1071 (4.7%)
   Chưa đến 19889 (87.5%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai