Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 8

Huyện Kbang
Cần xử lý 441 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 225 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cần xử lý 152 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Krông Pa
Cần xử lý 154 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kông Chro
Cần xử lý 153 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Xây Dựng
Cần xử lý 66 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 8

Xã Phú Cần - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư RCăm - Krông Pa
Cần xử lý 7 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 71.4%
Tỉ lệ T.Hạn 28.6%
Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 28 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
Ia HDreh - Krông Pa
Cần xử lý 10 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.0%
Tỉ lệ T.Hạn 20.0%
Xã Uar - Krông Pa
Cần xử lý 10 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.0%
Tỉ lệ T.Hạn 10.0%
Huyện Phú Thiện
Cần xử lý 132 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.2%
Tỉ lệ T.Hạn 9.8%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 22637 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6137 hồ sơ
Cần xử lý 28774 hồ sơ
Đang xử lý 7616 hồ sơ
   Trễ 374 (4.9%)
   Sắp trễ 10 (0.1%)
   Chưa đến 7232 (95.0%)
Đã xử lý 21158 hồ sơ
   Trễ 2114 (10.0%)
   Sớm 19044 (90.0%)
   Chưa nhận 92
Tỉ lệ T.Hạn 8.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.4%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 18596 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7616 hồ sơ
Cần xử lý 26212 hồ sơ
Đang xử lý 10043 hồ sơ
   Trễ 483 (4.8%)
   Sắp trễ 90 (0.9%)
   Chưa đến 9470 (94.3%)
Đã xử lý 16169 hồ sơ
   Trễ 1060 (6.6%)
   Sớm 15109 (93.4%)
   Chưa nhận 40
Tỉ lệ T.Hạn 5.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.1%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 12043 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10043 hồ sơ
Cần xử lý 22086 hồ sơ
Đang xử lý 14600 hồ sơ
   Trễ 557 (3.8%)
   Sắp trễ 185 (1.3%)
   Chưa đến 13858 (94.9%)
Đã xử lý 7486 hồ sơ
   Trễ 54 (0.7%)
   Sớm 7432 (99.3%)
   Chưa nhận 9
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai