Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 8

Sở Y tế
Đã tiếp nhận 125 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Xây Dựng
Đã tiếp nhận 51 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Đã tiếp nhận 46 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Thông tin & Truyền thông
Đã tiếp nhận 18 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đã tiếp nhận 6 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã tiếp nhận 903 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 8

Huyện Krông Pa
Đã tiếp nhận 233 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 27.0%
Tỉ lệ T.Hạn 73.0%
Huyện Chư Păh
Đã tiếp nhận 639 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 34.2%
Tỉ lệ T.Hạn 65.8%
Huyện Kbang
Đã tiếp nhận 336 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 36.0%
Tỉ lệ T.Hạn 64.0%
Huyện Đăk Đoa
Đã tiếp nhận 548 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 40.2%
Tỉ lệ T.Hạn 59.8%
Huyện Phú Thiện
Đã tiếp nhận 139 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 44.7%
Tỉ lệ T.Hạn 55.3%
Sở Khoa học và Công nghệ
Đã tiếp nhận 8 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 46.7%
Tỉ lệ T.Hạn 53.3%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 16885 hồ sơ
Tồn kỳ trước 16686 hồ sơ
Cần xử lý 33571 hồ sơ
Đang xử lý 20614 hồ sơ
   Trễ 4692 (22.8%)
   Sắp trễ 7 (0.0%)
   Chưa đến 15915 (77.2%)
Đã xử lý 12957 hồ sơ
   Trễ 1242 (9.6%)
   Sớm 11715 (90.4%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 17.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.3%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 14964 hồ sơ
Tồn kỳ trước 20614 hồ sơ
Cần xử lý 35578 hồ sơ
Đang xử lý 24899 hồ sơ
   Trễ 5748 (23.1%)
   Sắp trễ 142 (0.6%)
   Chưa đến 19009 (76.3%)
Đã xử lý 10679 hồ sơ
   Trễ 1036 (9.7%)
   Sớm 9643 (90.3%)
   Chưa nhận 13
Tỉ lệ T.Hạn 19.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.9%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 11789 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24899 hồ sơ
Cần xử lý 36688 hồ sơ
Đang xử lý 29053 hồ sơ
   Trễ 6223 (21.4%)
   Sắp trễ 359 (1.2%)
   Chưa đến 22471 (77.3%)
Đã xử lý 7635 hồ sơ
   Trễ 600 (7.9%)
   Sớm 7035 (92.1%)
   Chưa nhận 5
Tỉ lệ T.Hạn 18.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.4%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai