Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 5

Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 790 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 736 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 329 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Krông Pa
Cần xử lý 182 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 229 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kông Chro
Cần xử lý 98 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 5

Xã Chư Drăng - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 50.0%
Tỉ lệ T.Hạn 50.0%
Xã Phú Cần - Krông Pa
Cần xử lý 8 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
Thị trấn Phú Túc - Krông Pa
Cần xử lý 5 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.0%
Tỉ lệ T.Hạn 20.0%
Xã Đất Bằng - Krông Pa
Cần xử lý 12 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.3%
Tỉ lệ T.Hạn 16.7%
UBND Thành phố Pleiku
Cần xử lý 6743 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.7%
Tỉ lệ T.Hạn 16.3%
Huyện Phú Thiện
Cần xử lý 183 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.2%
Tỉ lệ T.Hạn 9.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 22057 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4885 hồ sơ
Cần xử lý 26942 hồ sơ
Đang xử lý 5841 hồ sơ
   Trễ 744 (12.7%)
   Sắp trễ 17 (0.3%)
   Chưa đến 5080 (87.0%)
Đã xử lý 21101 hồ sơ
   Trễ 1682 (8.0%)
   Sớm 19419 (92.0%)
   Chưa nhận 31
Tỉ lệ T.Hạn 9.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 20173 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5841 hồ sơ
Cần xử lý 26014 hồ sơ
Đang xử lý 8198 hồ sơ
   Trễ 1109 (13.5%)
   Sắp trễ 81 (1.0%)
   Chưa đến 7008 (85.5%)
Đã xử lý 17816 hồ sơ
   Trễ 1082 (6.1%)
   Sớm 16734 (93.9%)
   Chưa nhận 39
Tỉ lệ T.Hạn 8.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 18125 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8198 hồ sơ
Cần xử lý 26323 hồ sơ
Đang xử lý 14260 hồ sơ
   Trễ 1251 (8.8%)
   Sắp trễ 156 (1.1%)
   Chưa đến 12853 (90.1%)
Đã xử lý 12063 hồ sơ
   Trễ 127 (1.1%)
   Sớm 11936 (98.9%)
   Chưa nhận 17
Tỉ lệ T.Hạn 5.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.8%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai