Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 5

Sở Tư Pháp
Cần xử lý 697 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Krông Pa
Cần xử lý 971 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 186 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Đông - Huyện Kbang
Cần xử lý 135 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Lâu - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 121 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Sơ Pai - Huyện Kbang
Cần xử lý 117 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 5

Xã Kông HTok - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 18 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Hà Đông - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 12 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư RCăm - Krông Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Hải Yang - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 33335 hồ sơ
Tồn kỳ trước 19906 hồ sơ
Cần xử lý 53241 hồ sơ
Đang xử lý 20996 hồ sơ
   Trễ 4616 (22.0%)
   Sắp trễ 150 (0.7%)
   Chưa đến 16230 (77.3%)
Đã xử lý 32245 hồ sơ
   Trễ 1488 (4.6%)
   Sớm 30757 (95.4%)
   Chưa nhận 9
Tỉ lệ T.Hạn 11.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 32010 hồ sơ
Tồn kỳ trước 20996 hồ sơ
Cần xử lý 53006 hồ sơ
Đang xử lý 23046 hồ sơ
   Trễ 5189 (22.5%)
   Sắp trễ 213 (0.9%)
   Chưa đến 17644 (76.6%)
Đã xử lý 29960 hồ sơ
   Trễ 1179 (3.9%)
   Sớm 28781 (96.1%)
   Chưa nhận 14
Tỉ lệ T.Hạn 12.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 26094 hồ sơ
Tồn kỳ trước 23046 hồ sơ
Cần xử lý 49140 hồ sơ
Đang xử lý 29547 hồ sơ
   Trễ 5642 (19.1%)
   Sắp trễ 566 (1.9%)
   Chưa đến 23339 (79.0%)
Đã xử lý 19593 hồ sơ
   Trễ 604 (3.1%)
   Sớm 18989 (96.9%)
   Chưa nhận 5
Tỉ lệ T.Hạn 12.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.3%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai