Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 10

Văn phòng Đăng ký Đất đai
Cần xử lý 562 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị trấn Phú Túc - Krông Pa
Cần xử lý 314 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 429 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Phìn - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 169 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Sol – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 163 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
UBND Huyện Đak Pơ
Cần xử lý 170 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 10

Xã Ia Yeng – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Hà Tây - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ayun - Huyện Mang Yang
Cần xử lý 14 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 42.9%
Tỉ lệ T.Hạn 57.1%
Xã Ia Sao - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
Xã Hà Ra - Huyện Mang Yang
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
Xã Ia Khươl - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 45519 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4174 hồ sơ
Cần xử lý 49693 hồ sơ
Đang xử lý 5031 hồ sơ
   Trễ 56 (1.1%)
   Sắp trễ 39 (0.8%)
   Chưa đến 4936 (98.1%)
Đã xử lý 44662 hồ sơ
   Trễ 592 (1.3%)
   Sớm 44070 (98.7%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 44699 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5031 hồ sơ
Cần xử lý 49730 hồ sơ
Đang xử lý 8533 hồ sơ
   Trễ 161 (1.9%)
   Sắp trễ 215 (2.5%)
   Chưa đến 8157 (95.6%)
Đã xử lý 41197 hồ sơ
   Trễ 264 (0.6%)
   Sớm 40933 (99.4%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 18325 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8533 hồ sơ
Cần xử lý 26858 hồ sơ
Đang xử lý 13506 hồ sơ
   Trễ 184 (1.4%)
   Sắp trễ 295 (2.2%)
   Chưa đến 13027 (96.5%)
Đã xử lý 13352 hồ sơ
   Trễ 34 (0.3%)
   Sớm 13318 (99.7%)
   Chưa nhận 3
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai