Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 4

UBND Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 65 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 32 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Bang - Chư Prông
Cần xử lý 20 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cần xử lý 45 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 306 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Yok - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 14 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 4

Xã Chư A Thai – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Hla - Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia RBol - Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Chia - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 49921 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8462 hồ sơ
Cần xử lý 58383 hồ sơ
Đang xử lý 10520 hồ sơ
   Trễ 1396 (13.3%)
   Sắp trễ 176 (1.7%)
   Chưa đến 8948 (85.1%)
Đã xử lý 47863 hồ sơ
   Trễ 487 (1.0%)
   Sớm 47376 (99.0%)
   Chưa nhận 483
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 50982 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10520 hồ sơ
Cần xử lý 61502 hồ sơ
Đang xử lý 19103 hồ sơ
   Trễ 1626 (8.5%)
   Sắp trễ 1065 (5.6%)
   Chưa đến 16412 (85.9%)
Đã xử lý 42399 hồ sơ
   Trễ 213 (0.5%)
   Sớm 42186 (99.5%)
   Chưa nhận 148
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1062 hồ sơ
Tồn kỳ trước 19103 hồ sơ
Cần xử lý 20165 hồ sơ
Đang xử lý 19632 hồ sơ
   Trễ 1637 (8.3%)
   Sắp trễ 1118 (5.7%)
   Chưa đến 16877 (86.0%)
Đã xử lý 533 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 532 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.9%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai