Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 9

Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 369 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Kbang
Cần xử lý 416 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tài chính
Cần xử lý 88 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 27 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Thông tin & Truyền thông
Cần xử lý 19 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Xây Dựng
Cần xử lý 18 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 9

Huyện Mang Yang
Cần xử lý 489 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.9%
Tỉ lệ T.Hạn 24.1%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cần xử lý 33 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.8%
Tỉ lệ T.Hạn 21.2%
Huyện Chư Păh
Cần xử lý 591 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.0%
Tỉ lệ T.Hạn 20.0%
Huyện Ia Grai
Cần xử lý 735 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.1%
Tỉ lệ T.Hạn 15.9%
UBND Thành phố Pleiku
Cần xử lý 4596 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.6%
Tỉ lệ T.Hạn 15.4%
Huyện Đăk Pơ
Cần xử lý 289 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.8%
Tỉ lệ T.Hạn 15.2%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 15131 hồ sơ
Tồn kỳ trước 136 hồ sơ
Cần xử lý 15267 hồ sơ
Đang xử lý 328 hồ sơ
   Trễ 198 (60.4%)
   Sắp trễ 3 (0.9%)
   Chưa đến 127 (38.7%)
Đã xử lý 14939 hồ sơ
   Trễ 777 (5.2%)
   Sớm 14162 (94.8%)
   Chưa nhận 9
Tỉ lệ T.Hạn 6.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.6%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 16689 hồ sơ
Tồn kỳ trước 328 hồ sơ
Cần xử lý 17017 hồ sơ
Đang xử lý 1635 hồ sơ
   Trễ 734 (44.9%)
   Sắp trễ 66 (4.0%)
   Chưa đến 835 (51.1%)
Đã xử lý 15382 hồ sơ
   Trễ 821 (5.3%)
   Sớm 14561 (94.7%)
   Chưa nhận 4
Tỉ lệ T.Hạn 9.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.9%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 13308 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1635 hồ sơ
Cần xử lý 14943 hồ sơ
Đang xử lý 7109 hồ sơ
   Trễ 1133 (15.9%)
   Sắp trễ 311 (4.4%)
   Chưa đến 5665 (79.7%)
Đã xử lý 7834 hồ sơ
   Trễ 344 (4.4%)
   Sớm 7490 (95.6%)
   Chưa nhận 16
Tỉ lệ T.Hạn 9.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.1%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai