Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 12

Huyện Ia Grai
Cần xử lý 419 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị xã An Khê
Cần xử lý 333 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 149 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 228 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 206 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
UBND Phường Hội Thương - TP. Pleiku
Cần xử lý 11 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 12

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cần xử lý 17 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 64.7%
Tỉ lệ T.Hạn 35.3%
Thị trấn Phú Túc - Krông Pa
Cần xử lý 14 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.6%
Tỉ lệ T.Hạn 21.4%
Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 5 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.0%
Tỉ lệ T.Hạn 20.0%
UBND Thành phố Pleiku
Cần xử lý 2502 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.5%
Tỉ lệ T.Hạn 17.5%
Văn Phòng UBND Tỉnh
Cần xử lý 7 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.7%
Tỉ lệ T.Hạn 14.3%
Sở Y tế
Cần xử lý 126 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.9%
Tỉ lệ T.Hạn 11.1%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 18957 hồ sơ
Tồn kỳ trước 640 hồ sơ
Cần xử lý 19597 hồ sơ
Đang xử lý 1684 hồ sơ
   Trễ 245 (14.5%)
   Sắp trễ 31 (1.8%)
   Chưa đến 1408 (83.6%)
Đã xử lý 17913 hồ sơ
   Trễ 916 (5.1%)
   Sớm 16997 (94.9%)
   Chưa nhận 20
Tỉ lệ T.Hạn 5.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.1%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 18923 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1684 hồ sơ
Cần xử lý 20607 hồ sơ
Đang xử lý 6669 hồ sơ
   Trễ 542 (8.1%)
   Sắp trễ 157 (2.4%)
   Chưa đến 5970 (89.5%)
Đã xử lý 13938 hồ sơ
   Trễ 266 (1.9%)
   Sớm 13672 (98.1%)
   Chưa nhận 8
Tỉ lệ T.Hạn 3.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.1%
THÁNG 12
Đã tiếp nhận 1305 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6669 hồ sơ
Cần xử lý 7974 hồ sơ
Đang xử lý 7480 hồ sơ
   Trễ 543 (7.3%)
   Sắp trễ 164 (2.2%)
   Chưa đến 6773 (90.5%)
Đã xử lý 494 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 494 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai