Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 2

Sở Tư Pháp
Cần xử lý 776 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị trấn Chư ty - Đức cơ
Cần xử lý 486 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Bàu Cạn - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 353 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Yok - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 332 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Băng - Huyện Đak Đoa
Cần xử lý 319 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia O- Huyện Ia Grai
Cần xử lý 303 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 2

Phường Đoàn Kết - Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 102 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 72.5%
Tỉ lệ T.Hạn 27.5%
Xã Cửu An - An Khê
Cần xử lý 42 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.3%
Tỉ lệ T.Hạn 16.7%
Xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 15 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.7%
Tỉ lệ T.Hạn 13.3%
Xã Chư Drăng - Krông Pa
Cần xử lý 10 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.0%
Tỉ lệ T.Hạn 10.0%
UBND Huyện Phú Thiện
Cần xử lý 69 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.3%
Tỉ lệ T.Hạn 8.7%
UBND Huyện Chư Păh
Cần xử lý 186 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.4%
Tỉ lệ T.Hạn 8.6%
THÁNG 1
Đã tiếp nhận 27942 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8824 hồ sơ
Cần xử lý 36766 hồ sơ
Đang xử lý 9168 hồ sơ
   Trễ 1166 (12.7%)
   Sắp trễ 106 (1.2%)
   Chưa đến 7896 (86.1%)
Đã xử lý 27598 hồ sơ
   Trễ 149 (0.5%)
   Sớm 27449 (99.5%)
   Chưa nhận 1549
Tỉ lệ T.Hạn 3.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 34605 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9168 hồ sơ
Cần xử lý 43773 hồ sơ
Đang xử lý 14702 hồ sơ
   Trễ 1187 (8.1%)
   Sắp trễ 545 (3.7%)
   Chưa đến 12970 (88.2%)
Đã xử lý 29071 hồ sơ
   Trễ 94 (0.3%)
   Sớm 28977 (99.7%)
   Chưa nhận 1770
Tỉ lệ T.Hạn 2.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả