Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 7

Huyện Đức Cơ
Cần xử lý 651 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 220 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Giao thông Vận tải
Cần xử lý 189 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Tư Pháp
Cần xử lý 265 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Huyện Krông Pa
Cần xử lý 144 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai
Cần xử lý 71 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 7

Xã Phú Cần - Krông Pa
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Phường Tây Sơn - An Khê
Cần xử lý 3 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đất Bằng - Krông Pa
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Chư Gu - Krông Pa
Cần xử lý 38 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 68.4%
Tỉ lệ T.Hạn 31.6%
UBND Thành phố Pleiku
Cần xử lý 6097 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.6%
Tỉ lệ T.Hạn 24.4%
Ia HDreh - Krông Pa
Cần xử lý 5 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.0%
Tỉ lệ T.Hạn 20.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 21197 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6280 hồ sơ
Cần xử lý 27477 hồ sơ
Đang xử lý 7625 hồ sơ
   Trễ 977 (12.8%)
   Sắp trễ 18 (0.2%)
   Chưa đến 6630 (87.0%)
Đã xử lý 19852 hồ sơ
   Trễ 1819 (9.2%)
   Sớm 18033 (90.8%)
   Chưa nhận 59
Tỉ lệ T.Hạn 10.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.8%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 22399 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7625 hồ sơ
Cần xử lý 30024 hồ sơ
Đang xử lý 11425 hồ sơ
   Trễ 1662 (14.5%)
   Sắp trễ 226 (2.0%)
   Chưa đến 9537 (83.5%)
Đã xử lý 18599 hồ sơ
   Trễ 934 (5.0%)
   Sớm 17665 (95.0%)
   Chưa nhận 29
Tỉ lệ T.Hạn 8.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.4%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 11747 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11425 hồ sơ
Cần xử lý 23172 hồ sơ
Đang xử lý 16084 hồ sơ
   Trễ 1691 (10.5%)
   Sắp trễ 415 (2.6%)
   Chưa đến 13978 (86.9%)
Đã xử lý 7088 hồ sơ
   Trễ 113 (1.6%)
   Sớm 6975 (98.4%)
   Chưa nhận 11
Tỉ lệ T.Hạn 7.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai