Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 9

Sở Tư Pháp
Cần xử lý 777 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cần xử lý 452 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Chư Ngọc - Krông Pa
Cần xử lý 425 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia Yok - Huyện Ia Grai
Cần xử lý 390 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị trấn Đak Pơ - Huyện Đak Pơ
Cần xử lý 309 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Ia O- Huyện Ia Grai
Cần xử lý 276 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 9

Xã Chơ Long - Kông Chro
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Đăk Pơ Pho - Kông Chro
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã SRó - Kông Chro
Cần xử lý 2 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Broăi - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Xã Ia Piar – huyện Phú Thiện
Cần xử lý 1 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Thị trấn Phú Thiện - Huyện Phú Thiện
Cần xử lý 9 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 22.2%
Tỉ lệ T.Hạn 77.8%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 41943 hồ sơ
Tồn kỳ trước 29111 hồ sơ
Cần xử lý 71054 hồ sơ
Đang xử lý 33192 hồ sơ
   Trễ 7304 (22.0%)
   Sắp trễ 1140 (3.4%)
   Chưa đến 24748 (74.6%)
Đã xử lý 37862 hồ sơ
   Trễ 1011 (2.7%)
   Sớm 36851 (97.3%)
   Chưa nhận 15
Tỉ lệ T.Hạn 11.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.3%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 46282 hồ sơ
Tồn kỳ trước 33192 hồ sơ
Cần xử lý 79474 hồ sơ
Đang xử lý 39896 hồ sơ
   Trễ 8051 (20.2%)
   Sắp trễ 1739 (4.4%)
   Chưa đến 30106 (75.5%)
Đã xử lý 39578 hồ sơ
   Trễ 1118 (2.8%)
   Sớm 38460 (97.2%)
   Chưa nhận 12
Tỉ lệ T.Hạn 11.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.5%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 33562 hồ sơ
Tồn kỳ trước 39896 hồ sơ
Cần xử lý 73458 hồ sơ
Đang xử lý 49214 hồ sơ
   Trễ 8248 (16.8%)
   Sắp trễ 3124 (6.3%)
   Chưa đến 37842 (76.9%)
Đã xử lý 24244 hồ sơ
   Trễ 252 (1.0%)
   Sớm 23992 (99.0%)
   Chưa nhận 6
Tỉ lệ T.Hạn 11.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.4%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai