THÁNG 1
Đã tiếp nhận 129 hồ sơ
Tồn kỳ trước 475 hồ sơ
Cần xử lý 604 hồ sơ
Đang xử lý 496 hồ sơ
   Trễ 29 (5.8%)
   Sắp trễ 2 (0.4%)
   Chưa đến 465 (93.8%)
Đã xử lý 108 hồ sơ
   Trễ 6 (5.6%)
   Sớm 102 (94.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 59 hồ sơ
Tồn kỳ trước 496 hồ sơ
Cần xử lý 555 hồ sơ
Đang xử lý 523 hồ sơ
   Trễ 40 (7.6%)
   Sắp trễ 3 (0.6%)
   Chưa đến 480 (91.8%)
Đã xử lý 32 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 32 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 523 hồ sơ
Cần xử lý 768 hồ sơ
Đang xử lý 647 hồ sơ
   Trễ 53 (8.2%)
   Sắp trễ 7 (1.1%)
   Chưa đến 587 (90.7%)
Đã xử lý 121 hồ sơ
   Trễ 13 (10.7%)
   Sớm 108 (89.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 138 hồ sơ
Tồn kỳ trước 647 hồ sơ
Cần xử lý 785 hồ sơ
Đang xử lý 732 hồ sơ
   Trễ 54 (7.4%)
   Sắp trễ 9 (1.2%)
   Chưa đến 669 (91.4%)
Đã xử lý 53 hồ sơ
   Trễ 4 (7.5%)
   Sớm 49 (92.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.6%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai