THÁNG 1
Đã tiếp nhận 51 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 54 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 51 hồ sơ
   Trễ 1 (2.0%)
   Sớm 50 (98.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 15 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 18 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 14 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 83 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 87 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 10 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 77 hồ sơ
   Trễ 2 (2.6%)
   Sớm 75 (97.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 30 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 40 hồ sơ
Đang xử lý 10 (0%)
   Trễ 10 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 30 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 30 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai