THÁNG 1
Đã tiếp nhận 77 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 78 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 77 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 77 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 40 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 41 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 40 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 216 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 217 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 216 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 216 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 163 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 164 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 163 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 163 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai