THÁNG 2
Đã tiếp nhận 76 hồ sơ
Tồn kỳ trước 59 hồ sơ
Cần xử lý 135 hồ sơ
Đang xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 38 (54.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 32 (45.7%)
Đã xử lý 65 hồ sơ
   Trễ 5 (7.7%)
   Sớm 60 (92.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 31.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 68.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 218 hồ sơ
Tồn kỳ trước 70 hồ sơ
Cần xử lý 288 hồ sơ
Đang xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 41 (41.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 59 (59.0%)
Đã xử lý 188 hồ sơ
   Trễ 10 (5.3%)
   Sớm 178 (94.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 101 hồ sơ
Tồn kỳ trước 100 hồ sơ
Cần xử lý 201 hồ sơ
Đang xử lý 164 hồ sơ
   Trễ 42 (25.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 122 (74.4%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 4 (10.8%)
   Sớm 33 (89.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai