THÁNG 6
Đã tiếp nhận 183 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 188 hồ sơ
Đang xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 6 (25.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 18 (75.0%)
Đã xử lý 164 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 164 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 160 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24 hồ sơ
Cần xử lý 184 hồ sơ
Đang xử lý 69 hồ sơ
   Trễ 6 (8.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 63 (91.3%)
Đã xử lý 115 hồ sơ
   Trễ 1 (0.9%)
   Sớm 114 (99.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.2%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 12 hồ sơ
Tồn kỳ trước 69 hồ sơ
Cần xử lý 81 hồ sơ
Đang xử lý 77 hồ sơ
   Trễ 6 (7.8%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 71 (92.2%)
Đã xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 4 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH