THÁNG 8
Đã tiếp nhận 41 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 43 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 41 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 41 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.3%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 49 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 51 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 48 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 48 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.1%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 36 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 39 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 36 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 36 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai