THÁNG 2
Đã tiếp nhận 18 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 19 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 18 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 163 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 164 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 163 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 163 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 59 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 60 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 1 (10.0%)
   Sắp trễ 9 (90.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 50 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 50 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai