THÁNG 2
Đã tiếp nhận 68 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 79 hồ sơ
Đang xử lý 11 (0%)
   Trễ 11 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 68 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 68 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 121 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 132 hồ sơ
Đang xử lý 11 (0%)
   Trễ 11 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 121 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 121 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 58 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 69 hồ sơ
Đang xử lý 11 (0%)
   Trễ 11 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 58 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH