THÁNG 2
Đã tiếp nhận 33 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 35 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 33 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 33 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 109 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 111 hồ sơ
Đang xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 3 (27.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 8 (72.7%)
Đã xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 99 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 74 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 85 hồ sơ
Đang xử lý 27 hồ sơ
   Trễ 4 (14.8%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 23 (85.2%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 58 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai