THÁNG 2
Đã tiếp nhận 83 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 83 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 83 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 214 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 214 hồ sơ
Đang xử lý 38 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (2.6%)
   Chưa đến 37 (97.4%)
Đã xử lý 176 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 176 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 99 hồ sơ
Tồn kỳ trước 38 hồ sơ
Cần xử lý 137 hồ sơ
Đang xử lý 89 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (1.1%)
   Chưa đến 88 (98.9%)
Đã xử lý 48 hồ sơ
   Trễ 1 (2.1%)
   Sớm 47 (97.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai