THÁNG 2
Đã tiếp nhận 37 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 39 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 37 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 88 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 90 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 88 hồ sơ
   Trễ 9 (10.2%)
   Sớm 79 (89.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 22 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 24 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 3 (37.5%)
   Sắp trễ 1 (12.5%)
   Chưa đến 4 (50.0%)
Đã xử lý 16 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 16 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai