THÁNG 9
Đã tiếp nhận 15 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 15 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 15 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 7 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 7 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 1 (14.3%)
   Sớm 6 (85.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 14.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.7%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 8 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 8 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 1 (12.5%)
   Sớm 7 (87.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH