Tổng hợp hồ sơ toàn tỉnh

Tính từ 1/2021 đến nay

Đã tiếp nhận 59015 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17271 hồ sơ
Đang xử lý 23139 hồ sơ
   Trễ 4535 (19.6%)
   Sắp trễ 1358 (5.9%)
   Chưa đến 17246 (74.5%)
Đã xử lý 53147 hồ sơ
   Sớm 52725 (99.2%)
   Trễ 422 (0.8%)
   Chưa nhận 8
Tỉ lệ T.Hạn 6.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.5%
Liên kết web
THÁNG 1
Đã tiếp nhận 344 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 344 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 344 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sớm 343 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 133 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 133 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 133 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 133 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 32 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 32 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 32 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 32 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai