Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-13.1_S. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất- Trường hợp cấp đổi (nguyên trạng)
Trích yếu 592-13.1_S. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất- Trường hợp cấp đổi (nguyên trạng) - RCơm BLơl(CN Ia Grai)
Tên tổ chức, cá nhân RCơm BLơl(CN Ia Grai)
Ngày nhận 13/01/2020
Ngày trả dự kiến 13/02/2020
Trạng thái Yêu cầu bổ sung

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai