Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-5_CN_IAGRAI. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu_T9
Trích yếu 592-5_CN. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - hoang test
Tên tổ chức, cá nhân hoang test
Ngày nhận 25/02/2020
Ngày trả dự kiến 24/03/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai