Đến tháng 5/2019 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
92.9%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 03:57 ngày 24/05/2019)