Đến tháng 3/2019 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
90.0%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 18:54 ngày 21/03/2019)