Đến tháng 10/2020 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
98.8%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 16:23 ngày 28/10/2020)