Đến tháng 8/2019 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
96.6%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 20:13 ngày 21/08/2019)