Đến tháng 11/2018 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
94.5%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 18:27 ngày 19/11/2018)