Đến tháng 1/2021 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
87.6%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 07:43 ngày 19/01/2021)