THÁNG 4
Đã tiếp nhận 25949 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9502 hồ sơ
Cần xử lý 35451 hồ sơ
Đang xử lý 10717 hồ sơ
   Trễ 734 (6.8%)
   Sắp trễ 18 (0.2%)
   Chưa đến 9965 (93.0%)
Đã xử lý 24734 hồ sơ
   Trễ 1555 (6.3%)
   Sớm 23179 (93.7%)
   Chưa nhận 35
Tỉ lệ T.Hạn 6.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 31446 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10717 hồ sơ
Cần xử lý 42163 hồ sơ
Đang xử lý 14265 hồ sơ
   Trễ 1069 (7.5%)
   Sắp trễ 165 (1.2%)
   Chưa đến 13031 (91.3%)
Đã xử lý 27898 hồ sơ
   Trễ 1730 (6.2%)
   Sớm 26168 (93.8%)
   Chưa nhận 54
Tỉ lệ T.Hạn 6.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.4%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 16967 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14265 hồ sơ
Cần xử lý 31232 hồ sơ
Đang xử lý 20336 hồ sơ
   Trễ 1167 (5.7%)
   Sắp trễ 602 (3.0%)
   Chưa đến 18567 (91.3%)
Đã xử lý 10896 hồ sơ
   Trễ 449 (4.1%)
   Sớm 10447 (95.9%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 5.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.8%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai