THÁNG 10
Đã tiếp nhận 27970 hồ sơ
Tồn kỳ trước 13627 hồ sơ
Cần xử lý 41597 hồ sơ
Đang xử lý 16256 hồ sơ
   Trễ 3668 (22.6%)
   Sắp trễ 140 (0.9%)
   Chưa đến 12448 (76.6%)
Đã xử lý 25341 hồ sơ
   Trễ 1079 (4.3%)
   Sớm 24262 (95.7%)
   Chưa nhận 77
Tỉ lệ T.Hạn 11.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.6%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 23955 hồ sơ
Tồn kỳ trước 16256 hồ sơ
Cần xử lý 40211 hồ sơ
Đang xử lý 20697 hồ sơ
   Trễ 4589 (22.2%)
   Sắp trễ 375 (1.8%)
   Chưa đến 15733 (76.0%)
Đã xử lý 19514 hồ sơ
   Trễ 647 (3.3%)
   Sớm 18867 (96.7%)
   Chưa nhận 40
Tỉ lệ T.Hạn 13.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.0%
THÁNG 12
Đã tiếp nhận 6955 hồ sơ
Tồn kỳ trước 20697 hồ sơ
Cần xử lý 27652 hồ sơ
Đang xử lý 23865 hồ sơ
   Trễ 4708 (19.7%)
   Sắp trễ 549 (2.3%)
   Chưa đến 18608 (78.0%)
Đã xử lý 3787 hồ sơ
   Trễ 105 (2.8%)
   Sớm 3682 (97.2%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 17.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.6%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai