THÁNG 1
Đã tiếp nhận 27942 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8799 hồ sơ
Cần xử lý 36741 hồ sơ
Đang xử lý 9110 hồ sơ
   Trễ 1166 (12.8%)
   Sắp trễ 61 (0.7%)
   Chưa đến 7883 (86.5%)
Đã xử lý 27631 hồ sơ
   Trễ 154 (0.6%)
   Sớm 27477 (99.4%)
   Chưa nhận 1482
Tỉ lệ T.Hạn 3.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 38126 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9110 hồ sơ
Cần xử lý 47236 hồ sơ
Đang xử lý 15294 hồ sơ
   Trễ 1194 (7.8%)
   Sắp trễ 407 (2.7%)
   Chưa đến 13693 (89.5%)
Đã xử lý 31942 hồ sơ
   Trễ 147 (0.5%)
   Sớm 31795 (99.5%)
   Chưa nhận 1408
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai