THÁNG 1
Đã tiếp nhận 24217 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8199 hồ sơ
Cần xử lý 32416 hồ sơ
Đang xử lý 9235 hồ sơ
   Trễ 598 (6.5%)
   Sắp trễ 18 (0.2%)
   Chưa đến 8619 (93.3%)
Đã xử lý 23181 hồ sơ
   Trễ 811 (3.5%)
   Sớm 22370 (96.5%)
   Chưa nhận 32
Tỉ lệ T.Hạn 4.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 11267 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9235 hồ sơ
Cần xử lý 20502 hồ sơ
Đang xử lý 10361 hồ sơ
   Trễ 725 (7.0%)
   Sắp trễ 77 (0.7%)
   Chưa đến 9559 (92.3%)
Đã xử lý 10141 hồ sơ
   Trễ 389 (3.8%)
   Sớm 9752 (96.2%)
   Chưa nhận 6
Tỉ lệ T.Hạn 5.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 14768 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10361 hồ sơ
Cần xử lý 25129 hồ sơ
Đang xử lý 15108 hồ sơ
   Trễ 789 (5.2%)
   Sắp trễ 268 (1.8%)
   Chưa đến 14051 (93.0%)
Đã xử lý 10021 hồ sơ
   Trễ 145 (1.4%)
   Sớm 9876 (98.6%)
   Chưa nhận 7
Tỉ lệ T.Hạn 3.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.3%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai