THÁNG 7
Đã tiếp nhận 40292 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3908 hồ sơ
Cần xử lý 44200 hồ sơ
Đang xử lý 4642 hồ sơ
   Trễ 83 (1.8%)
   Sắp trễ 50 (1.1%)
   Chưa đến 4509 (97.1%)
Đã xử lý 39558 hồ sơ
   Trễ 882 (2.2%)
   Sớm 38676 (97.8%)
   Chưa nhận 23
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 40800 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4642 hồ sơ
Cần xử lý 45442 hồ sơ
Đang xử lý 7553 hồ sơ
   Trễ 121 (1.6%)
   Sắp trễ 258 (3.4%)
   Chưa đến 7174 (95.0%)
Đã xử lý 37889 hồ sơ
   Trễ 434 (1.1%)
   Sớm 37455 (98.9%)
   Chưa nhận 11
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 21423 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7553 hồ sơ
Cần xử lý 28976 hồ sơ
Đang xử lý 13522 hồ sơ
   Trễ 140 (1.0%)
   Sắp trễ 407 (3.0%)
   Chưa đến 12975 (96.0%)
Đã xử lý 15454 hồ sơ
   Trễ 94 (0.6%)
   Sớm 15360 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai