THÁNG 5
Đã tiếp nhận 64127 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8222 hồ sơ
Cần xử lý 72349 hồ sơ
Đang xử lý 9515 hồ sơ
   Trễ 1283 (13.5%)
   Sắp trễ 58 (0.6%)
   Chưa đến 8174 (85.9%)
Đã xử lý 62834 hồ sơ
   Trễ 231 (0.4%)
   Sớm 62603 (99.6%)
   Chưa nhận 476
Tỉ lệ T.Hạn 2.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.9%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 61534 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9515 hồ sơ
Cần xử lý 71049 hồ sơ
Đang xử lý 14436 hồ sơ
   Trễ 1449 (10.0%)
   Sắp trễ 737 (5.1%)
   Chưa đến 12250 (84.9%)
Đã xử lý 56613 hồ sơ
   Trễ 183 (0.3%)
   Sớm 56430 (99.7%)
   Chưa nhận 1749
Tỉ lệ T.Hạn 2.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.7%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 20113 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14436 hồ sơ
Cần xử lý 34549 hồ sơ
Đang xử lý 20400 hồ sơ
   Trễ 1532 (7.5%)
   Sắp trễ 969 (4.8%)
   Chưa đến 17899 (87.7%)
Đã xử lý 14149 hồ sơ
   Trễ 64 (0.5%)
   Sớm 14085 (99.5%)
   Chưa nhận 1490
Tỉ lệ T.Hạn 4.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.4%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai