THÁNG 1
Đã tiếp nhận 12888 hồ sơ
Tồn kỳ trước 50667 hồ sơ
Cần xử lý 63555 hồ sơ
Đang xử lý 52255 hồ sơ
   Trễ 11287 (21.6%)
   Sắp trễ 2988 (5.7%)
   Chưa đến 37980 (72.7%)
Đã xử lý 11300 hồ sơ
   Trễ 66 (0.6%)
   Sớm 11234 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.1%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai