THÁNG 1
Đã tiếp nhận 32870 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8316 hồ sơ
Cần xử lý 41186 hồ sơ
Đang xử lý 8492 hồ sơ
   Trễ 1153 (13.6%)
   Sắp trễ 31 (0.4%)
   Chưa đến 7308 (86.1%)
Đã xử lý 32694 hồ sơ
   Trễ 206 (0.6%)
   Sớm 32488 (99.4%)
   Chưa nhận 919
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 49422 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8492 hồ sơ
Cần xử lý 57914 hồ sơ
Đang xử lý 11006 hồ sơ
   Trễ 1419 (12.9%)
   Sắp trễ 193 (1.8%)
   Chưa đến 9394 (85.4%)
Đã xử lý 46908 hồ sơ
   Trễ 482 (1.0%)
   Sớm 46426 (99.0%)
   Chưa nhận 528
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 45492 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11006 hồ sơ
Cần xử lý 56498 hồ sơ
Đang xử lý 19953 hồ sơ
   Trễ 1564 (7.8%)
   Sắp trễ 791 (4.0%)
   Chưa đến 17598 (88.2%)
Đã xử lý 36545 hồ sơ
   Trễ 177 (0.5%)
   Sớm 36368 (99.5%)
   Chưa nhận 245
Tỉ lệ T.Hạn 3.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.9%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai