THÁNG 1
Đã tiếp nhận 35767 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6463 hồ sơ
Cần xử lý 42230 hồ sơ
Đang xử lý 6556 hồ sơ
   Trễ 1121 (17.1%)
   Sắp trễ 24 (0.4%)
   Chưa đến 5411 (82.5%)
Đã xử lý 35674 hồ sơ
   Trễ 209 (0.6%)
   Sớm 35465 (99.4%)
   Chưa nhận 368
Tỉ lệ T.Hạn 3.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.9%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 52932 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6556 hồ sơ
Cần xử lý 59488 hồ sơ
Đang xử lý 6795 hồ sơ
   Trễ 1123 (16.5%)
   Sắp trễ 25 (0.4%)
   Chưa đến 5647 (83.1%)
Đã xử lý 52693 hồ sơ
   Trễ 397 (0.8%)
   Sớm 52296 (99.2%)
   Chưa nhận 186
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 61982 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6795 hồ sơ
Cần xử lý 68777 hồ sơ
Đang xử lý 7379 hồ sơ
   Trễ 1145 (15.5%)
   Sắp trễ 29 (0.4%)
   Chưa đến 6205 (84.1%)
Đã xử lý 61398 hồ sơ
   Trễ 209 (0.3%)
   Sớm 61189 (99.7%)
   Chưa nhận 108
Tỉ lệ T.Hạn 2.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 41625 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7379 hồ sơ
Cần xử lý 49004 hồ sơ
Đang xử lý 7977 hồ sơ
   Trễ 1213 (15.2%)
   Sắp trễ 32 (0.4%)
   Chưa đến 6732 (84.4%)
Đã xử lý 41027 hồ sơ
   Trễ 97 (0.2%)
   Sớm 40930 (99.8%)
   Chưa nhận 229
Tỉ lệ T.Hạn 2.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.3%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 64076 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7977 hồ sơ
Cần xử lý 72053 hồ sơ
Đang xử lý 8890 hồ sơ
   Trễ 1246 (14.0%)
   Sắp trễ 60 (0.7%)
   Chưa đến 7584 (85.3%)
Đã xử lý 63163 hồ sơ
   Trễ 259 (0.4%)
   Sớm 62904 (99.6%)
   Chưa nhận 404
Tỉ lệ T.Hạn 2.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.9%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 61486 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8890 hồ sơ
Cần xử lý 70376 hồ sơ
Đang xử lý 10938 hồ sơ
   Trễ 1393 (12.7%)
   Sắp trễ 384 (3.5%)
   Chưa đến 9161 (83.8%)
Đã xử lý 59438 hồ sơ
   Trễ 462 (0.8%)
   Sớm 58976 (99.2%)
   Chưa nhận 944
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 56512 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10938 hồ sơ
Cần xử lý 67450 hồ sơ
Đang xử lý 19680 hồ sơ
   Trễ 1737 (8.8%)
   Sắp trễ 1131 (5.7%)
   Chưa đến 16812 (85.4%)
Đã xử lý 47770 hồ sơ
   Trễ 388 (0.8%)
   Sớm 47382 (99.2%)
   Chưa nhận 634
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 4404 hồ sơ
Tồn kỳ trước 19680 hồ sơ
Cần xử lý 24084 hồ sơ
Đang xử lý 21889 hồ sơ
   Trễ 1821 (8.3%)
   Sắp trễ 1262 (5.8%)
   Chưa đến 18806 (85.9%)
Đã xử lý 2195 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 2195 (100.0%)
   Chưa nhận 14
Tỉ lệ T.Hạn 7.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.4%

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai