Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ sớm nhất tháng 12

Ia HDreh - Krông Pa
Cần xử lý 260 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Công thương
Cần xử lý 142 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Tân An - Huyện Đak Pơ
Cần xử lý 91 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cần xử lý 80 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Xã Pờ Tó - Huyện Ia Pa
Cần xử lý 71 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Thị trấn Chư ty - Đức cơ
Cần xử lý 69 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%

Nhóm đơn vị xử lý hồ sơ trễ nhiều nhất tháng 12

MC Cấp Sở-Ngành (Test)
Cần xử lý 8 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 12.5%
Tỉ lệ T.Hạn 87.5%
Xã Ia Ko - Huyện Chư Sê
Cần xử lý 16 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 37.5%
Tỉ lệ T.Hạn 62.5%
UBND Huyện Chư Pưh
Cần xử lý 53 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 39.6%
Tỉ lệ T.Hạn 60.4%
Xã Ia RSai - Krông Pa
Cần xử lý 9 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 66.7%
Tỉ lệ T.Hạn 33.3%
Xã Ia O - Huyện Chư Prông
Cần xử lý 15 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 73.3%
Tỉ lệ T.Hạn 26.7%
Xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa
Cần xử lý 4 hồ sơ
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 52439 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10425 hồ sơ
Cần xử lý 62864 hồ sơ
Đang xử lý 14878 hồ sơ
   Trễ 1626 (10.9%)
   Sắp trễ 620 (4.2%)
   Chưa đến 12632 (84.9%)
Đã xử lý 47986 hồ sơ
   Trễ 603 (1.3%)
   Sớm 47383 (98.7%)
   Chưa nhận 3
Tỉ lệ T.Hạn 3.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.5%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 37742 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14878 hồ sơ
Cần xử lý 52620 hồ sơ
Đang xử lý 19584 hồ sơ
   Trễ 1706 (8.7%)
   Sắp trễ 1089 (5.6%)
   Chưa đến 16789 (85.7%)
Đã xử lý 33036 hồ sơ
   Trễ 147 (0.4%)
   Sớm 32889 (99.6%)
   Chưa nhận 28
Tỉ lệ T.Hạn 3.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.5%
THÁNG 12
Đã tiếp nhận 7050 hồ sơ
Tồn kỳ trước 19584 hồ sơ
Cần xử lý 26634 hồ sơ
Đang xử lý 22279 hồ sơ
   Trễ 1748 (7.8%)
   Sắp trễ 1104 (5.0%)
   Chưa đến 19427 (87.2%)
Đã xử lý 4355 hồ sơ
   Trễ 16 (0.4%)
   Sớm 4339 (99.6%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 6.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.4%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai