1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I II III IV
STT Lĩnh Vực Tiếp nhận Đang xử lý Đang xử lý (sắp trễ) Đang xử lý (trễ) Đã hoàn thành (trễ) Đã hoàn thành (đúng hẹn) Đã hoàn thành (chờ công dân nhận)
Không có dữ liệu

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai