1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I II III IV
STT Tên đơn vị Đang tiếp nhận Tổng (Đang xử lý) Đúng hạn Sắp trễ hạn Trễ Tổng (Đã hoàn thành) Đúng hạn Trễ Chờ công dân nhận Đã thụ lý Không thụ lý Yêu cầu bổ sung Tổng số hồ sơ (đã tiếp nhận)
Không có dữ liệu

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai