CÁCH TÍNH THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỈNH GIA LAI THEO THÁNG
 • Đã tiếp nhận: Số hồ sơ đã tiếp nhận trong tháng hiện tại
 • Tồn kỳ trước: Số hồ sơ chưa xử lý xong đến cuối tháng trước
 • Cần xử lý: Tổng số hồ sơ Đã tiếp nhậnTồn kỳ trước
 • Đang xử lý: Số hồ sơ chưa xử lý xong
 • Trễ: Số hồ sơ đang xử lý mà bị trễ (so ngày hẹn trả hồ sơ với ngày hiện tại)
 • Sắp trễ: Số hồ sơ đang xử lý mà gần đến ngày hẹn trả hồ sơ
 • Chưa đến: Số hồ sơ đang xử lý mà chưa đến gần ngày hẹn trả hồ sơ
 • Đã xử lý: Số hồ sơ đã xử lý xong (đã chuyển Tổ một cửa để trả hồ sơ cho công dân, tổ chức)
 • Trễ: Số hồ sơ đã xử lý xong mà bị trễ so với ngày hẹn trả hồ sơ
 • Sớm: Số hồ sơ đã xử lý xong có ngày chuyển hồ sơ đến Tổ một cửa để trả hồ sơ sớm hơn hoặc bằng ngày hẹn trả hồ sơ
 • Chưa nhận: Số hồ sơ đã xử lý xong mà công dân, tổ chức chưa đến nhận ở Tổ một cửa.
 • Tỉ lệ Trễ hạn = (Số hồ sơ Trễ Đang xử lý + Số hồ sơ Trễ Đã xử lý)/ Số hồ sơ Cần xử lý
 • Tỉ lệ Đúng hạn =  100% - Tỉ lệ Trễ hạn

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai