CÁCH TÍNH THỐNG KÊ TỔNG HỢP HỒ SƠ TOÀN TỈNH GIA LAI THEO NĂM
 • Đã tiếp nhận: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận từ đầu năm đến thời điểm hiện tại của tất cả các đơn vị
 • Tồn kỳ trước: Số hồ sơ chưa xử lý xong đến cuối năm trước
 • Đang xử lý: Số hồ sơ chưa xử lý xong
 • Trễ: Số hồ sơ đang xử lý mà bị trễ (so ngày hẹn trả hồ sơ với ngày hiện tại)
 • Sắp trễ: Số hồ sơ đang xử lý mà gần đến ngày hẹn trả hồ sơ
 • Chưa đến: Số hồ sơ đang xử lý mà chưa đến gần ngày hẹn trả hồ sơ
 • Đã xử lý: Số hồ sơ đã xử lý xong (đã chuyển Tổ một cửa để trả hồ sơ cho công dân, tổ chức)
 • Trễ: Số hồ sơ đã xử lý xong mà bị trễ so với ngày hẹn trả hồ sơ
 • Sớm: Số hồ sơ đã xử lý xong có ngày chuyển hồ sơ đến Tổ một cửa để trả hồ sơ sớm hơn hoặc bằng ngày hẹn trả hồ sơ
 • Chưa nhận: Số hồ sơ đã xử lý xong mà công dân, tổ chức chưa đến nhận ở Tổ một cửa.
 • Tỉ lệ Trễ hạn = (Số hồ sơ Trễ Đang xử lý + Số hồ sơ Trễ Đã xử lý)/ (Số hồ sơ Đã tiếp nhận + Số hồ sơ Tồn kỳ trước)
 • Tỉ lệ Đúng hạn =  100% - Tỉ lệ Trễ hạn

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai