Cách tính hồ sơ cấp huyện
Đối với hồ sơ của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, hệ thống cộng tất cả hồ sơ của UBND cấp xã, phường, thị trấn. Đồng thời, đã tách ra hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa cấp huyện, hồ sơ tại từng UBND cấp xã.

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai