THÁNG 1
Đã tiếp nhận 206 hồ sơ
Tồn kỳ trước 38 hồ sơ
Cần xử lý 244 hồ sơ
Đang xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 34 (59.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 23 (40.4%)
Đã xử lý 187 hồ sơ
   Trễ 26 (13.9%)
   Sớm 161 (86.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 24.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 76 hồ sơ
Tồn kỳ trước 57 hồ sơ
Cần xử lý 133 hồ sơ
Đang xử lý 68 hồ sơ
   Trễ 36 (52.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 32 (47.1%)
Đã xử lý 65 hồ sơ
   Trễ 3 (4.6%)
   Sớm 62 (95.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 29.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 70.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 218 hồ sơ
Tồn kỳ trước 68 hồ sơ
Cần xử lý 286 hồ sơ
Đang xử lý 97 hồ sơ
   Trễ 38 (39.2%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 59 (60.8%)
Đã xử lý 189 hồ sơ
   Trễ 8 (4.2%)
   Sớm 181 (95.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 16.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 128 hồ sơ
Tồn kỳ trước 97 hồ sơ
Cần xử lý 225 hồ sơ
Đang xử lý 181 hồ sơ
   Trễ 38 (21.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 143 (79.0%)
Đã xử lý 44 hồ sơ
   Trễ 3 (6.8%)
   Sớm 41 (93.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.8%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai