THÁNG 1
Đã tiếp nhận 129 hồ sơ
Tồn kỳ trước 489 hồ sơ
Cần xử lý 618 hồ sơ
Đang xử lý 518 hồ sơ
   Trễ 15 (2.9%)
   Sắp trễ 8 (1.5%)
   Chưa đến 495 (95.6%)
Đã xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 99 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 59 hồ sơ
Tồn kỳ trước 518 hồ sơ
Cần xử lý 577 hồ sơ
Đang xử lý 558 hồ sơ
   Trễ 15 (2.7%)
   Sắp trễ 9 (1.6%)
   Chưa đến 534 (95.7%)
Đã xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 1 (5.3%)
   Sớm 18 (94.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 37 hồ sơ
Tồn kỳ trước 558 hồ sơ
Cần xử lý 595 hồ sơ
Đang xử lý 592 hồ sơ
   Trễ 15 (2.5%)
   Sắp trễ 9 (1.5%)
   Chưa đến 568 (95.9%)
Đã xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 3 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.5%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai