THÁNG 1
Đã tiếp nhận 83 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 85 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 2 (2.4%)
   Sớm 81 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.3%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 33 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 35 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 33 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 33 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 108 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 110 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 2 (25.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 6 (75.0%)
Đã xử lý 102 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 101 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 92 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8 hồ sơ
Cần xử lý 100 hồ sơ
Đang xử lý 20 hồ sơ
   Trễ 2 (10.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 18 (90.0%)
Đã xử lý 80 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sớm 79 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai