THÁNG 1
Đã tiếp nhận 76 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 77 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 76 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 76 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 49 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 50 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 49 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 49 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 70 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 71 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 12 (17.1%)
   Sớm 58 (82.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 39 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 40 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 39 hồ sơ
   Trễ 4 (10.3%)
   Sớm 35 (89.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai