THÁNG 1
Đã tiếp nhận 103 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 103 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 103 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 103 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 50 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 50 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 50 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 50 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 315 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 315 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 315 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 315 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 174 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 174 hồ sơ
Đang xử lý 130 hồ sơ
   Trễ 21 (16.2%)
   Sắp trễ 29 (22.3%)
   Chưa đến 80 (61.5%)
Đã xử lý 44 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 44 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.9%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai