THÁNG 1
Đã tiếp nhận 1030 hồ sơ
Tồn kỳ trước 763 hồ sơ
Cần xử lý 1793 hồ sơ
Đang xử lý 888 hồ sơ
   Trễ 172 (19.4%)
   Sắp trễ 10 (1.1%)
   Chưa đến 706 (79.5%)
Đã xử lý 905 hồ sơ
   Trễ 6 (0.7%)
   Sớm 899 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.1%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai