THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1294 hồ sơ
Tồn kỳ trước 761 hồ sơ
Cần xử lý 2055 hồ sơ
Đang xử lý 780 hồ sơ
   Trễ 212 (27.2%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 568 (72.8%)
Đã xử lý 1275 hồ sơ
   Trễ 15 (1.2%)
   Sớm 1260 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 4545 hồ sơ
Tồn kỳ trước 780 hồ sơ
Cần xử lý 5325 hồ sơ
Đang xử lý 831 hồ sơ
   Trễ 216 (26.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 615 (74.0%)
Đã xử lý 4494 hồ sơ
   Trễ 21 (0.5%)
   Sớm 4473 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2661 hồ sơ
Tồn kỳ trước 831 hồ sơ
Cần xử lý 3492 hồ sơ
Đang xử lý 1475 hồ sơ
   Trễ 221 (15.0%)
   Sắp trễ 11 (0.7%)
   Chưa đến 1243 (84.3%)
Đã xử lý 2017 hồ sơ
   Trễ 22 (1.1%)
   Sớm 1995 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai