THÁNG 5
Đã tiếp nhận 2905 hồ sơ
Tồn kỳ trước 472 hồ sơ
Cần xử lý 3377 hồ sơ
Đang xử lý 534 hồ sơ
   Trễ 64 (12.0%)
   Sắp trễ 1 (0.2%)
   Chưa đến 469 (87.8%)
Đã xử lý 2843 hồ sơ
   Trễ 32 (1.1%)
   Sớm 2811 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 2326 hồ sơ
Tồn kỳ trước 534 hồ sơ
Cần xử lý 2860 hồ sơ
Đang xử lý 632 hồ sơ
   Trễ 69 (10.9%)
   Sắp trễ 1 (0.2%)
   Chưa đến 562 (88.9%)
Đã xử lý 2228 hồ sơ
   Trễ 24 (1.1%)
   Sớm 2204 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 1199 hồ sơ
Tồn kỳ trước 632 hồ sơ
Cần xử lý 1831 hồ sơ
Đang xử lý 807 hồ sơ
   Trễ 71 (8.8%)
   Sắp trễ 3 (0.4%)
   Chưa đến 733 (90.8%)
Đã xử lý 1024 hồ sơ
   Trễ 13 (1.3%)
   Sớm 1011 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH