THÁNG 1
Đã tiếp nhận 871 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2284 hồ sơ
Cần xử lý 3155 hồ sơ
Đang xử lý 2286 hồ sơ
   Trễ 930 (40.7%)
   Sắp trễ 67 (2.9%)
   Chưa đến 1289 (56.4%)
Đã xử lý 869 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 869 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 29.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 70.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 738 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2286 hồ sơ
Cần xử lý 3024 hồ sơ
Đang xử lý 2398 hồ sơ
   Trễ 930 (38.8%)
   Sắp trễ 99 (4.1%)
   Chưa đến 1369 (57.1%)
Đã xử lý 626 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 626 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 30.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 69.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai