THÁNG 8
Đã tiếp nhận 2653 hồ sơ
Tồn kỳ trước 595 hồ sơ
Cần xử lý 3248 hồ sơ
Đang xử lý 659 hồ sơ
   Trễ 98 (14.9%)
   Sắp trễ 1 (0.2%)
   Chưa đến 560 (85.0%)
Đã xử lý 2589 hồ sơ
   Trễ 31 (1.2%)
   Sớm 2558 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 3327 hồ sơ
Tồn kỳ trước 659 hồ sơ
Cần xử lý 3986 hồ sơ
Đang xử lý 795 hồ sơ
   Trễ 110 (13.8%)
   Sắp trễ 3 (0.4%)
   Chưa đến 682 (85.8%)
Đã xử lý 3191 hồ sơ
   Trễ 71 (2.2%)
   Sớm 3120 (97.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.5%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 795 hồ sơ
Cần xử lý 795 hồ sơ
Đang xử lý 795 (0%)
   Trễ 110 (13.8%)
   Sắp trễ 3 (0.4%)
   Chưa đến 682 (85.8%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai