THÁNG 2
Đã tiếp nhận 2683 hồ sơ
Tồn kỳ trước 433 hồ sơ
Cần xử lý 3116 hồ sơ
Đang xử lý 475 hồ sơ
   Trễ 32 (6.7%)
   Sắp trễ 1 (0.2%)
   Chưa đến 442 (93.1%)
Đã xử lý 2641 hồ sơ
   Trễ 11 (0.4%)
   Sớm 2630 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 2774 hồ sơ
Tồn kỳ trước 475 hồ sơ
Cần xử lý 3249 hồ sơ
Đang xử lý 605 hồ sơ
   Trễ 34 (5.6%)
   Sắp trễ 1 (0.2%)
   Chưa đến 570 (94.2%)
Đã xử lý 2644 hồ sơ
   Trễ 13 (0.5%)
   Sớm 2631 (99.5%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 61 hồ sơ
Tồn kỳ trước 605 hồ sơ
Cần xử lý 666 hồ sơ
Đang xử lý 614 hồ sơ
   Trễ 34 (5.5%)
   Sắp trễ 1 (0.2%)
   Chưa đến 579 (94.3%)
Đã xử lý 52 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 52 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai