THÁNG 2
Đã tiếp nhận 2663 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24 hồ sơ
Cần xử lý 2687 hồ sơ
Đang xử lý 24 (0%)
   Trễ 21 (87.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (12.5%)
Đã xử lý 2663 hồ sơ
   Trễ 3 (0.1%)
   Sớm 2660 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 6637 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24 hồ sơ
Cần xử lý 6661 hồ sơ
Đang xử lý 213 hồ sơ
   Trễ 42 (19.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 171 (80.3%)
Đã xử lý 6448 hồ sơ
   Trễ 5 (0.1%)
   Sớm 6443 (99.9%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 3781 hồ sơ
Tồn kỳ trước 213 hồ sơ
Cần xử lý 3994 hồ sơ
Đang xử lý 962 hồ sơ
   Trễ 70 (7.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 892 (92.7%)
Đã xử lý 3032 hồ sơ
   Trễ 7 (0.2%)
   Sớm 3025 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai