THÁNG 1
Đã tiếp nhận 1246 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2812 hồ sơ
Cần xử lý 4058 hồ sơ
Đang xử lý 2936 hồ sơ
   Trễ 1955 (66.6%)
   Sắp trễ 31 (1.1%)
   Chưa đến 950 (32.4%)
Đã xử lý 1122 hồ sơ
   Trễ 5 (0.4%)
   Sớm 1117 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 48.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 51.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai