THÁNG 5
Đã tiếp nhận 5357 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 5358 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 5357 hồ sơ
   Trễ 7 (0.1%)
   Sớm 5350 (99.9%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 5376 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 5377 hồ sơ
Đang xử lý 456 hồ sơ
   Trễ 23 (5.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 433 (95.0%)
Đã xử lý 4921 hồ sơ
   Trễ 7 (0.1%)
   Sớm 4914 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 687 hồ sơ
Tồn kỳ trước 456 hồ sơ
Cần xử lý 1143 hồ sơ
Đang xử lý 670 hồ sơ
   Trễ 25 (3.7%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 643 (96.0%)
Đã xử lý 473 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 473 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai