THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1861 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 1861 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 1861 hồ sơ
   Trễ 4 (0.2%)
   Sớm 1857 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1768 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 1768 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 5 (100.0%)
Đã xử lý 1763 hồ sơ
   Trễ 2 (0.1%)
   Sớm 1761 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 31 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 36 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 8 (100.0%)
Đã xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 28 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai