THÁNG 2
Đã tiếp nhận 736 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 739 hồ sơ
Đang xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 5 (71.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (28.6%)
Đã xử lý 732 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 731 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 3245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7 hồ sơ
Cần xử lý 3252 hồ sơ
Đang xử lý 39 hồ sơ
   Trễ 9 (23.1%)
   Sắp trễ 2 (5.1%)
   Chưa đến 28 (71.8%)
Đã xử lý 3213 hồ sơ
   Trễ 1 (0.0%)
   Sớm 3212 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1295 hồ sơ
Tồn kỳ trước 39 hồ sơ
Cần xử lý 1334 hồ sơ
Đang xử lý 111 hồ sơ
   Trễ 10 (9.0%)
   Sắp trễ 2 (1.8%)
   Chưa đến 99 (89.2%)
Đã xử lý 1223 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 1222 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai