THÁNG 1
Đã tiếp nhận 102 hồ sơ
Tồn kỳ trước 157 hồ sơ
Cần xử lý 259 hồ sơ
Đang xử lý 196 hồ sơ
   Trễ 145 (74.0%)
   Sắp trễ 2 (1.0%)
   Chưa đến 49 (25.0%)
Đã xử lý 63 hồ sơ
   Trễ 4 (6.3%)
   Sớm 59 (93.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 57.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 42.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai