THÁNG 8
Đã tiếp nhận 808 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 808 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 808 hồ sơ
   Trễ 11 (1.4%)
   Sớm 797 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 1757 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 1757 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (100.0%)
Đã xử lý 1755 hồ sơ
   Trễ 11 (0.6%)
   Sớm 1744 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 841 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 843 hồ sơ
Đang xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 57 (100.0%)
Đã xử lý 786 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 785 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai