THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1080 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 1085 hồ sơ
Đang xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 7 (58.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 5 (41.7%)
Đã xử lý 1073 hồ sơ
   Trễ 2 (0.2%)
   Sớm 1071 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 854 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 866 hồ sơ
Đang xử lý 67 hồ sơ
   Trễ 9 (13.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 58 (86.6%)
Đã xử lý 799 hồ sơ
   Trễ 6 (0.8%)
   Sớm 793 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 3 hồ sơ
Tồn kỳ trước 67 hồ sơ
Cần xử lý 70 hồ sơ
Đang xử lý 69 hồ sơ
   Trễ 9 (13.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 60 (87.0%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai