THÁNG 6
Đã tiếp nhận 913 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 918 hồ sơ
Đang xử lý 13 hồ sơ
   Trễ 13 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 905 hồ sơ
   Trễ 4 (0.4%)
   Sớm 901 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 980 hồ sơ
Tồn kỳ trước 13 hồ sơ
Cần xử lý 993 hồ sơ
Đang xử lý 34 hồ sơ
   Trễ 22 (64.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 12 (35.3%)
Đã xử lý 959 hồ sơ
   Trễ 3 (0.3%)
   Sớm 956 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.5%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 335 hồ sơ
Tồn kỳ trước 34 hồ sơ
Cần xử lý 369 hồ sơ
Đang xử lý 55 hồ sơ
   Trễ 24 (43.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 31 (56.4%)
Đã xử lý 314 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 314 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH