THÁNG 8
Đã tiếp nhận 1415 hồ sơ
Tồn kỳ trước 41 hồ sơ
Cần xử lý 1456 hồ sơ
Đang xử lý 47 hồ sơ
   Trễ 2 (4.3%)
   Sắp trễ 1 (2.1%)
   Chưa đến 44 (93.6%)
Đã xử lý 1409 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1409 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 2453 hồ sơ
Tồn kỳ trước 47 hồ sơ
Cần xử lý 2500 hồ sơ
Đang xử lý 89 hồ sơ
   Trễ 2 (2.2%)
   Sắp trễ 1 (1.1%)
   Chưa đến 86 (96.6%)
Đã xử lý 2411 hồ sơ
   Trễ 3 (0.1%)
   Sớm 2408 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 1367 hồ sơ
Tồn kỳ trước 89 hồ sơ
Cần xử lý 1456 hồ sơ
Đang xử lý 177 hồ sơ
   Trễ 2 (1.1%)
   Sắp trễ 7 (4.0%)
   Chưa đến 168 (94.9%)
Đã xử lý 1279 hồ sơ
   Trễ 9 (0.7%)
   Sớm 1270 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai