THÁNG 1
Đã tiếp nhận 130 hồ sơ
Tồn kỳ trước 424 hồ sơ
Cần xử lý 554 hồ sơ
Đang xử lý 490 hồ sơ
   Trễ 257 (52.4%)
   Sắp trễ 23 (4.7%)
   Chưa đến 210 (42.9%)
Đã xử lý 64 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 64 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 46.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 53.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 59 hồ sơ
Tồn kỳ trước 490 hồ sơ
Cần xử lý 549 hồ sơ
Đang xử lý 536 hồ sơ
   Trễ 257 (47.9%)
   Sắp trễ 25 (4.7%)
   Chưa đến 254 (47.4%)
Đã xử lý 13 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 13 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 46.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 53.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai