THÁNG 2
Đã tiếp nhận 767 hồ sơ
Tồn kỳ trước 67 hồ sơ
Cần xử lý 834 hồ sơ
Đang xử lý 95 hồ sơ
   Trễ 21 (22.1%)
   Sắp trễ 3 (3.2%)
   Chưa đến 71 (74.7%)
Đã xử lý 739 hồ sơ
   Trễ 9 (1.2%)
   Sớm 730 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 315 hồ sơ
Tồn kỳ trước 95 hồ sơ
Cần xử lý 410 hồ sơ
Đang xử lý 134 hồ sơ
   Trễ 21 (15.7%)
   Sắp trễ 3 (2.2%)
   Chưa đến 110 (82.1%)
Đã xử lý 276 hồ sơ
   Trễ 9 (3.3%)
   Sớm 267 (96.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 143 hồ sơ
Tồn kỳ trước 134 hồ sơ
Cần xử lý 277 hồ sơ
Đang xử lý 231 hồ sơ
   Trễ 22 (9.5%)
   Sắp trễ 4 (1.7%)
   Chưa đến 205 (88.7%)
Đã xử lý 46 hồ sơ
   Trễ 2 (4.3%)
   Sớm 44 (95.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai