THÁNG 1
Đã tiếp nhận 815 hồ sơ
Tồn kỳ trước 34 hồ sơ
Cần xử lý 849 hồ sơ
Đang xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 40 (100.0%)
Đã xử lý 809 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 809 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1591 hồ sơ
Tồn kỳ trước 40 hồ sơ
Cần xử lý 1631 hồ sơ
Đang xử lý 56 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 56 (100.0%)
Đã xử lý 1575 hồ sơ
   Trễ 6 (0.4%)
   Sớm 1569 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1369 hồ sơ
Tồn kỳ trước 56 hồ sơ
Cần xử lý 1425 hồ sơ
Đang xử lý 142 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (1.4%)
   Chưa đến 140 (98.6%)
Đã xử lý 1283 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 1282 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai