THÁNG 6
Đã tiếp nhận 1100 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 1110 hồ sơ
Đang xử lý 16 hồ sơ
   Trễ 2 (12.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 14 (87.5%)
Đã xử lý 1094 hồ sơ
   Trễ 7 (0.6%)
   Sớm 1087 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 1141 hồ sơ
Tồn kỳ trước 16 hồ sơ
Cần xử lý 1157 hồ sơ
Đang xử lý 32 hồ sơ
   Trễ 2 (6.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 30 (93.8%)
Đã xử lý 1125 hồ sơ
   Trễ 4 (0.4%)
   Sớm 1121 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 318 hồ sơ
Tồn kỳ trước 32 hồ sơ
Cần xử lý 350 hồ sơ
Đang xử lý 75 hồ sơ
   Trễ 3 (4.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 72 (96.0%)
Đã xử lý 275 hồ sơ
   Trễ 2 (0.7%)
   Sớm 273 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai