THÁNG 8
Đã tiếp nhận 749 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17 hồ sơ
Cần xử lý 766 hồ sơ
Đang xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 19 (100.0%)
Đã xử lý 747 hồ sơ
   Trễ 9 (1.2%)
   Sớm 738 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 989 hồ sơ
Tồn kỳ trước 19 hồ sơ
Cần xử lý 1008 hồ sơ
Đang xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 28 (100.0%)
Đã xử lý 980 hồ sơ
   Trễ 10 (1.0%)
   Sớm 970 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 608 hồ sơ
Tồn kỳ trước 28 hồ sơ
Cần xử lý 636 hồ sơ
Đang xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 57 (100.0%)
Đã xử lý 579 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 578 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai