THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1005 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 1011 hồ sơ
Đang xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 14 (100.0%)
Đã xử lý 997 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 996 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 965 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14 hồ sơ
Cần xử lý 979 hồ sơ
Đang xử lý 66 hồ sơ
   Trễ 2 (3.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 64 (97.0%)
Đã xử lý 913 hồ sơ
   Trễ 5 (0.5%)
   Sớm 908 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 33 hồ sơ
Tồn kỳ trước 66 hồ sơ
Cần xử lý 99 hồ sơ
Đang xử lý 93 hồ sơ
   Trễ 2 (2.2%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 91 (97.8%)
Đã xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 6 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai