THÁNG 1
Đã tiếp nhận 733 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1261 hồ sơ
Cần xử lý 1994 hồ sơ
Đang xử lý 1333 hồ sơ
   Trễ 634 (47.6%)
   Sắp trễ 21 (1.6%)
   Chưa đến 678 (50.9%)
Đã xử lý 661 hồ sơ
   Trễ 3 (0.5%)
   Sớm 658 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 31.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 68.1%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 505 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1333 hồ sơ
Cần xử lý 1838 hồ sơ
Đang xử lý 1389 hồ sơ
   Trễ 634 (45.6%)
   Sắp trễ 29 (2.1%)
   Chưa đến 726 (52.3%)
Đã xử lý 449 hồ sơ
   Trễ 2 (0.4%)
   Sớm 447 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 34.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 65.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai