THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1265 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2386 hồ sơ
Cần xử lý 3651 hồ sơ
Đang xử lý 2423 hồ sơ
   Trễ 7 (0.3%)
   Sắp trễ 4 (0.2%)
   Chưa đến 2412 (99.5%)
Đã xử lý 1228 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 1227 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1350 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2423 hồ sơ
Cần xử lý 3773 hồ sơ
Đang xử lý 2512 hồ sơ
   Trễ 9 (0.4%)
   Sắp trễ 11 (0.4%)
   Chưa đến 2492 (99.2%)
Đã xử lý 1261 hồ sơ
   Trễ 4 (0.3%)
   Sớm 1257 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 88 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2512 hồ sơ
Cần xử lý 2600 hồ sơ
Đang xử lý 2522 hồ sơ
   Trễ 10 (0.4%)
   Sắp trễ 11 (0.4%)
   Chưa đến 2501 (99.2%)
Đã xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 78 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai