THÁNG 1
Đã tiếp nhận 507 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1202 hồ sơ
Cần xử lý 1709 hồ sơ
Đang xử lý 1309 hồ sơ
   Trễ 376 (28.7%)
   Sắp trễ 15 (1.1%)
   Chưa đến 918 (70.1%)
Đã xử lý 400 hồ sơ
   Trễ 4 (1.0%)
   Sớm 396 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.8%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH