THÁNG 8
Đã tiếp nhận 2192 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1198 hồ sơ
Cần xử lý 3390 hồ sơ
Đang xử lý 1333 hồ sơ
   Trễ 84 (6.3%)
   Sắp trễ 7 (0.5%)
   Chưa đến 1242 (93.2%)
Đã xử lý 2057 hồ sơ
   Trễ 8 (0.4%)
   Sớm 2049 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.3%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 1505 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1333 hồ sơ
Cần xử lý 2838 hồ sơ
Đang xử lý 1517 hồ sơ
   Trễ 126 (8.3%)
   Sắp trễ 11 (0.7%)
   Chưa đến 1380 (91.0%)
Đã xử lý 1321 hồ sơ
   Trễ 15 (1.1%)
   Sớm 1306 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 1202 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1517 hồ sơ
Cần xử lý 2719 hồ sơ
Đang xử lý 1765 hồ sơ
   Trễ 200 (11.3%)
   Sắp trễ 14 (0.8%)
   Chưa đến 1551 (87.9%)
Đã xử lý 954 hồ sơ
   Trễ 8 (0.8%)
   Sớm 946 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai