THÁNG 2
Đã tiếp nhận 589 hồ sơ
Tồn kỳ trước 86 hồ sơ
Cần xử lý 675 hồ sơ
Đang xử lý 93 hồ sơ
   Trễ 55 (59.1%)
   Sắp trễ 1 (1.1%)
   Chưa đến 37 (39.8%)
Đã xử lý 582 hồ sơ
   Trễ 3 (0.5%)
   Sớm 579 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1882 hồ sơ
Tồn kỳ trước 93 hồ sơ
Cần xử lý 1975 hồ sơ
Đang xử lý 130 hồ sơ
   Trễ 59 (45.4%)
   Sắp trễ 1 (0.8%)
   Chưa đến 70 (53.8%)
Đã xử lý 1845 hồ sơ
   Trễ 7 (0.4%)
   Sớm 1838 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1048 hồ sơ
Tồn kỳ trước 130 hồ sơ
Cần xử lý 1178 hồ sơ
Đang xử lý 203 hồ sơ
   Trễ 61 (30.0%)
   Sắp trễ 13 (6.4%)
   Chưa đến 129 (63.5%)
Đã xử lý 975 hồ sơ
   Trễ 20 (2.1%)
   Sớm 955 (97.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai