THÁNG 2
Đã tiếp nhận 891 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 896 hồ sơ
Đang xử lý 5 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (40.0%)
   Chưa đến 3 (60.0%)
Đã xử lý 891 hồ sơ
   Trễ 2 (0.2%)
   Sớm 889 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 727 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 732 hồ sơ
Đang xử lý 42 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 6 (14.3%)
   Chưa đến 36 (85.7%)
Đã xử lý 690 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 689 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 17 hồ sơ
Tồn kỳ trước 42 hồ sơ
Cần xử lý 59 hồ sơ
Đang xử lý 45 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 7 (15.6%)
   Chưa đến 38 (84.4%)
Đã xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 14 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai