THÁNG 1
Đã tiếp nhận 643 hồ sơ
Tồn kỳ trước 252 hồ sơ
Cần xử lý 895 hồ sơ
Đang xử lý 282 hồ sơ
   Trễ 197 (69.9%)
   Sắp trễ 7 (2.5%)
   Chưa đến 78 (27.7%)
Đã xử lý 613 hồ sơ
   Trễ 6 (1.0%)
   Sớm 607 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.3%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 306 hồ sơ
Tồn kỳ trước 282 hồ sơ
Cần xử lý 588 hồ sơ
Đang xử lý 320 hồ sơ
   Trễ 197 (61.6%)
   Sắp trễ 9 (2.8%)
   Chưa đến 114 (35.6%)
Đã xử lý 268 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 268 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 33.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 66.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai