THÁNG 8
Đã tiếp nhận 836 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 854 hồ sơ
Đang xử lý 25 hồ sơ
   Trễ 1 (4.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 24 (96.0%)
Đã xử lý 829 hồ sơ
   Trễ 19 (2.3%)
   Sớm 810 (97.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.7%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 1098 hồ sơ
Tồn kỳ trước 25 hồ sơ
Cần xử lý 1123 hồ sơ
Đang xử lý 42 hồ sơ
   Trễ 3 (7.1%)
   Sắp trễ 2 (4.8%)
   Chưa đến 37 (88.1%)
Đã xử lý 1081 hồ sơ
   Trễ 9 (0.8%)
   Sớm 1072 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 882 hồ sơ
Tồn kỳ trước 42 hồ sơ
Cần xử lý 924 hồ sơ
Đang xử lý 101 hồ sơ
   Trễ 3 (3.0%)
   Sắp trễ 6 (5.9%)
   Chưa đến 92 (91.1%)
Đã xử lý 823 hồ sơ
   Trễ 3 (0.4%)
   Sớm 820 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai