THÁNG 1
Đã tiếp nhận 752 hồ sơ
Tồn kỳ trước 857 hồ sơ
Cần xử lý 1609 hồ sơ
Đang xử lý 916 hồ sơ
   Trễ 184 (20.1%)
   Sắp trễ 1 (0.1%)
   Chưa đến 731 (79.8%)
Đã xử lý 693 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 693 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai