THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1056 hồ sơ
Tồn kỳ trước 753 hồ sơ
Cần xử lý 1809 hồ sơ
Đang xử lý 780 hồ sơ
   Trễ 178 (22.8%)
   Sắp trễ 4 (0.5%)
   Chưa đến 598 (76.7%)
Đã xử lý 1029 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1029 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 3459 hồ sơ
Tồn kỳ trước 780 hồ sơ
Cần xử lý 4239 hồ sơ
Đang xử lý 887 hồ sơ
   Trễ 182 (20.5%)
   Sắp trễ 5 (0.6%)
   Chưa đến 700 (78.9%)
Đã xử lý 3352 hồ sơ
   Trễ 7 (0.2%)
   Sớm 3345 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2376 hồ sơ
Tồn kỳ trước 887 hồ sơ
Cần xử lý 3263 hồ sơ
Đang xử lý 1076 hồ sơ
   Trễ 182 (16.9%)
   Sắp trễ 7 (0.7%)
   Chưa đến 887 (82.4%)
Đã xử lý 2187 hồ sơ
   Trễ 2 (0.1%)
   Sớm 2185 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai