THÁNG 1
Đã tiếp nhận 917 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2485 hồ sơ
Cần xử lý 3402 hồ sơ
Đang xử lý 2580 hồ sơ
   Trễ 1631 (63.2%)
   Sắp trễ 26 (1.0%)
   Chưa đến 923 (35.8%)
Đã xử lý 822 hồ sơ
   Trễ 2 (0.2%)
   Sớm 820 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 48.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 52.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai