THÁNG 8
Đã tiếp nhận 1637 hồ sơ
Tồn kỳ trước 582 hồ sơ
Cần xử lý 2219 hồ sơ
Đang xử lý 629 hồ sơ
   Trễ 3 (0.5%)
   Sắp trễ 1 (0.2%)
   Chưa đến 625 (99.4%)
Đã xử lý 1590 hồ sơ
   Trễ 3 (0.2%)
   Sớm 1587 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 2167 hồ sơ
Tồn kỳ trước 629 hồ sơ
Cần xử lý 2796 hồ sơ
Đang xử lý 690 hồ sơ
   Trễ 3 (0.4%)
   Sắp trễ 1 (0.1%)
   Chưa đến 686 (99.4%)
Đã xử lý 2106 hồ sơ
   Trễ 3 (0.1%)
   Sớm 2103 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 1650 hồ sơ
Tồn kỳ trước 690 hồ sơ
Cần xử lý 2340 hồ sơ
Đang xử lý 916 hồ sơ
   Trễ 4 (0.4%)
   Sắp trễ 4 (0.4%)
   Chưa đến 908 (99.1%)
Đã xử lý 1424 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1424 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai