THÁNG 2
Đã tiếp nhận 2117 hồ sơ
Tồn kỳ trước 678 hồ sơ
Cần xử lý 2795 hồ sơ
Đang xử lý 693 hồ sơ
   Trễ 4 (0.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 689 (99.4%)
Đã xử lý 2102 hồ sơ
   Trễ 1 (0.0%)
   Sớm 2101 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 2118 hồ sơ
Tồn kỳ trước 693 hồ sơ
Cần xử lý 2811 hồ sơ
Đang xử lý 807 hồ sơ
   Trễ 4 (0.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 803 (99.5%)
Đã xử lý 2004 hồ sơ
   Trễ 5 (0.2%)
   Sớm 1999 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 15 hồ sơ
Tồn kỳ trước 807 hồ sơ
Cần xử lý 822 hồ sơ
Đang xử lý 807 (0%)
   Trễ 4 (0.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 803 (99.5%)
Đã xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 15 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai