THÁNG 2
Đã tiếp nhận 328 hồ sơ
Tồn kỳ trước 604 hồ sơ
Cần xử lý 932 hồ sơ
Đang xử lý 612 hồ sơ
   Trễ 6 (1.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 606 (99.0%)
Đã xử lý 320 hồ sơ
   Trễ 2 (0.6%)
   Sớm 318 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 420 hồ sơ
Tồn kỳ trước 612 hồ sơ
Cần xử lý 1032 hồ sơ
Đang xử lý 664 hồ sơ
   Trễ 9 (1.4%)
   Sắp trễ 3 (0.5%)
   Chưa đến 652 (98.2%)
Đã xử lý 368 hồ sơ
   Trễ 10 (2.7%)
   Sớm 358 (97.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 10 hồ sơ
Tồn kỳ trước 664 hồ sơ
Cần xử lý 674 hồ sơ
Đang xử lý 669 hồ sơ
   Trễ 9 (1.3%)
   Sắp trễ 3 (0.4%)
   Chưa đến 657 (98.2%)
Đã xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 5 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai