THÁNG 1
Đã tiếp nhận 1076 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1501 hồ sơ
Cần xử lý 2577 hồ sơ
Đang xử lý 1710 hồ sơ
   Trễ 823 (48.1%)
   Sắp trễ 1 (0.1%)
   Chưa đến 886 (51.8%)
Đã xử lý 867 hồ sơ
   Trễ 23 (2.7%)
   Sớm 844 (97.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 32.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 67.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai