THÁNG 8
Đã tiếp nhận 1017 hồ sơ
Tồn kỳ trước 608 hồ sơ
Cần xử lý 1625 hồ sơ
Đang xử lý 620 hồ sơ
   Trễ 22 (3.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 598 (96.5%)
Đã xử lý 1005 hồ sơ
   Trễ 70 (7.0%)
   Sớm 935 (93.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.3%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 1718 hồ sơ
Tồn kỳ trước 620 hồ sơ
Cần xử lý 2338 hồ sơ
Đang xử lý 682 hồ sơ
   Trễ 38 (5.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 644 (94.4%)
Đã xử lý 1656 hồ sơ
   Trễ 114 (6.9%)
   Sớm 1542 (93.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.5%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 909 hồ sơ
Tồn kỳ trước 682 hồ sơ
Cần xử lý 1591 hồ sơ
Đang xử lý 767 hồ sơ
   Trễ 43 (5.6%)
   Sắp trễ 1 (0.1%)
   Chưa đến 723 (94.3%)
Đã xử lý 824 hồ sơ
   Trễ 16 (1.9%)
   Sớm 808 (98.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai