THÁNG 2
Đã tiếp nhận 298 hồ sơ
Tồn kỳ trước 643 hồ sơ
Cần xử lý 941 hồ sơ
Đang xử lý 648 hồ sơ
   Trễ 50 (7.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 598 (92.3%)
Đã xử lý 293 hồ sơ
   Trễ 11 (3.8%)
   Sớm 282 (96.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1481 hồ sơ
Tồn kỳ trước 648 hồ sơ
Cần xử lý 2129 hồ sơ
Đang xử lý 703 hồ sơ
   Trễ 94 (13.4%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 607 (86.3%)
Đã xử lý 1426 hồ sơ
   Trễ 106 (7.4%)
   Sớm 1320 (92.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 390 hồ sơ
Tồn kỳ trước 703 hồ sơ
Cần xử lý 1093 hồ sơ
Đang xử lý 767 hồ sơ
   Trễ 101 (13.2%)
   Sắp trễ 7 (0.9%)
   Chưa đến 659 (85.9%)
Đã xử lý 326 hồ sơ
   Trễ 8 (2.5%)
   Sớm 318 (97.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai