THÁNG 2
Đã tiếp nhận 2055 hồ sơ
Tồn kỳ trước 69 hồ sơ
Cần xử lý 2124 hồ sơ
Đang xử lý 91 hồ sơ
   Trễ 1 (1.1%)
   Sắp trễ 1 (1.1%)
   Chưa đến 89 (97.8%)
Đã xử lý 2033 hồ sơ
   Trễ 2 (0.1%)
   Sớm 2031 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1843 hồ sơ
Tồn kỳ trước 91 hồ sơ
Cần xử lý 1934 hồ sơ
Đang xử lý 139 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sắp trễ 2 (1.4%)
   Chưa đến 136 (97.8%)
Đã xử lý 1795 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 1794 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 30 hồ sơ
Tồn kỳ trước 139 hồ sơ
Cần xử lý 169 hồ sơ
Đang xử lý 143 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sắp trễ 2 (1.4%)
   Chưa đến 140 (97.9%)
Đã xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 26 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai