THÁNG 6
Đã tiếp nhận 1737 hồ sơ
Tồn kỳ trước 37 hồ sơ
Cần xử lý 1774 hồ sơ
Đang xử lý 44 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 44 (100.0%)
Đã xử lý 1730 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1730 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 2992 hồ sơ
Tồn kỳ trước 44 hồ sơ
Cần xử lý 3036 hồ sơ
Đang xử lý 80 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 80 (100.0%)
Đã xử lý 2956 hồ sơ
   Trễ 5 (0.2%)
   Sớm 2951 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 726 hồ sơ
Tồn kỳ trước 80 hồ sơ
Cần xử lý 806 hồ sơ
Đang xử lý 150 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 150 (100.0%)
Đã xử lý 656 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 656 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai