THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1635 hồ sơ
Tồn kỳ trước 177 hồ sơ
Cần xử lý 1812 hồ sơ
Đang xử lý 239 hồ sơ
   Trễ 101 (42.3%)
   Sắp trễ 10 (4.2%)
   Chưa đến 128 (53.6%)
Đã xử lý 1573 hồ sơ
   Trễ 3 (0.2%)
   Sớm 1570 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1808 hồ sơ
Tồn kỳ trước 239 hồ sơ
Cần xử lý 2047 hồ sơ
Đang xử lý 329 hồ sơ
   Trễ 126 (38.3%)
   Sắp trễ 17 (5.2%)
   Chưa đến 186 (56.5%)
Đã xử lý 1718 hồ sơ
   Trễ 4 (0.2%)
   Sớm 1714 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 1537 hồ sơ
Tồn kỳ trước 329 hồ sơ
Cần xử lý 1866 hồ sơ
Đang xử lý 503 hồ sơ
   Trễ 130 (25.8%)
   Sắp trễ 42 (8.3%)
   Chưa đến 331 (65.8%)
Đã xử lý 1363 hồ sơ
   Trễ 2 (0.1%)
   Sớm 1361 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai