THÁNG 1
Đã tiếp nhận 915 hồ sơ
Tồn kỳ trước 606 hồ sơ
Cần xử lý 1521 hồ sơ
Đang xử lý 618 hồ sơ
   Trễ 125 (20.2%)
   Sắp trễ 75 (12.1%)
   Chưa đến 418 (67.6%)
Đã xử lý 903 hồ sơ
   Trễ 2 (0.2%)
   Sớm 901 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 827 hồ sơ
Tồn kỳ trước 618 hồ sơ
Cần xử lý 1445 hồ sơ
Đang xử lý 642 hồ sơ
   Trễ 128 (19.9%)
   Sắp trễ 79 (12.3%)
   Chưa đến 435 (67.8%)
Đã xử lý 803 hồ sơ
   Trễ 2 (0.2%)
   Sớm 801 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai