THÁNG 8
Đã tiếp nhận 2000 hồ sơ
Tồn kỳ trước 36 hồ sơ
Cần xử lý 2036 hồ sơ
Đang xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 77 (98.7%)
Đã xử lý 1958 hồ sơ
   Trễ 2 (0.1%)
   Sớm 1956 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 2795 hồ sơ
Tồn kỳ trước 78 hồ sơ
Cần xử lý 2873 hồ sơ
Đang xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 2 (2.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 98 (98.0%)
Đã xử lý 2773 hồ sơ
   Trễ 2 (0.1%)
   Sớm 2771 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 1378 hồ sơ
Tồn kỳ trước 100 hồ sơ
Cần xử lý 1478 hồ sơ
Đang xử lý 178 hồ sơ
   Trễ 5 (2.8%)
   Sắp trễ 1 (0.6%)
   Chưa đến 172 (96.6%)
Đã xử lý 1300 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 1299 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai