THÁNG 7
Đã tiếp nhận 1752 hồ sơ
Tồn kỳ trước 316 hồ sơ
Cần xử lý 2068 hồ sơ
Đang xử lý 353 hồ sơ
   Trễ 194 (55.0%)
   Sắp trễ 6 (1.7%)
   Chưa đến 153 (43.3%)
Đã xử lý 1715 hồ sơ
   Trễ 9 (0.5%)
   Sớm 1706 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.2%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 2286 hồ sơ
Tồn kỳ trước 353 hồ sơ
Cần xử lý 2639 hồ sơ
Đang xử lý 435 hồ sơ
   Trễ 213 (49.0%)
   Sắp trễ 9 (2.1%)
   Chưa đến 213 (49.0%)
Đã xử lý 2204 hồ sơ
   Trễ 4 (0.2%)
   Sớm 2200 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.8%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 1622 hồ sơ
Tồn kỳ trước 435 hồ sơ
Cần xử lý 2057 hồ sơ
Đang xử lý 641 hồ sơ
   Trễ 214 (33.4%)
   Sắp trễ 22 (3.4%)
   Chưa đến 405 (63.2%)
Đã xử lý 1416 hồ sơ
   Trễ 4 (0.3%)
   Sớm 1412 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai