THÁNG 2
Đã tiếp nhận 95 hồ sơ
Tồn kỳ trước 52 hồ sơ
Cần xử lý 147 hồ sơ
Đang xử lý 53 hồ sơ
   Trễ 4 (7.5%)
   Sắp trễ 1 (1.9%)
   Chưa đến 48 (90.6%)
Đã xử lý 94 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 94 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1541 hồ sơ
Tồn kỳ trước 53 hồ sơ
Cần xử lý 1594 hồ sơ
Đang xử lý 67 hồ sơ
   Trễ 8 (11.9%)
   Sắp trễ 2 (3.0%)
   Chưa đến 57 (85.1%)
Đã xử lý 1527 hồ sơ
   Trễ 3 (0.2%)
   Sớm 1524 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 927 hồ sơ
Tồn kỳ trước 67 hồ sơ
Cần xử lý 994 hồ sơ
Đang xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 8 (10.3%)
   Sắp trễ 2 (2.6%)
   Chưa đến 68 (87.2%)
Đã xử lý 916 hồ sơ
   Trễ 5 (0.5%)
   Sớm 911 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai