THÁNG 1
Đã tiếp nhận 361 hồ sơ
Tồn kỳ trước 200 hồ sơ
Cần xử lý 561 hồ sơ
Đang xử lý 219 hồ sơ
   Trễ 116 (53.0%)
   Sắp trễ 3 (1.4%)
   Chưa đến 100 (45.7%)
Đã xử lý 342 hồ sơ
   Trễ 13 (3.8%)
   Sớm 329 (96.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 269 hồ sơ
Tồn kỳ trước 219 hồ sơ
Cần xử lý 488 hồ sơ
Đang xử lý 295 hồ sơ
   Trễ 116 (39.3%)
   Sắp trễ 15 (5.1%)
   Chưa đến 164 (55.6%)
Đã xử lý 193 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 193 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai