THÁNG 2
Đã tiếp nhận 630 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 636 hồ sơ
Đang xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 3 (25.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 9 (75.0%)
Đã xử lý 624 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 624 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 662 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 674 hồ sơ
Đang xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 3 (10.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 25 (89.3%)
Đã xử lý 646 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 646 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 30 hồ sơ
Tồn kỳ trước 28 hồ sơ
Cần xử lý 58 hồ sơ
Đang xử lý 28 (0%)
   Trễ 3 (10.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 25 (89.3%)
Đã xử lý 30 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 30 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH