THÁNG 7
Đã tiếp nhận 994 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17 hồ sơ
Cần xử lý 1011 hồ sơ
Đang xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 2 (10.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 17 (89.5%)
Đã xử lý 992 hồ sơ
   Trễ 4 (0.4%)
   Sớm 988 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 1035 hồ sơ
Tồn kỳ trước 19 hồ sơ
Cần xử lý 1054 hồ sơ
Đang xử lý 34 hồ sơ
   Trễ 3 (8.8%)
   Sắp trễ 2 (5.9%)
   Chưa đến 29 (85.3%)
Đã xử lý 1020 hồ sơ
   Trễ 8 (0.8%)
   Sớm 1012 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 1725 hồ sơ
Tồn kỳ trước 34 hồ sơ
Cần xử lý 1759 hồ sơ
Đang xử lý 67 hồ sơ
   Trễ 3 (4.5%)
   Sắp trễ 2 (3.0%)
   Chưa đến 62 (92.5%)
Đã xử lý 1692 hồ sơ
   Trễ 12 (0.7%)
   Sớm 1680 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai