THÁNG 5
Đã tiếp nhận 1037 hồ sơ
Tồn kỳ trước 13 hồ sơ
Cần xử lý 1050 hồ sơ
Đang xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 1 (5.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 18 (94.7%)
Đã xử lý 1031 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 1030 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 940 hồ sơ
Tồn kỳ trước 19 hồ sơ
Cần xử lý 959 hồ sơ
Đang xử lý 29 hồ sơ
   Trễ 2 (6.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 27 (93.1%)
Đã xử lý 930 hồ sơ
   Trễ 5 (0.5%)
   Sớm 925 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 96 hồ sơ
Tồn kỳ trước 29 hồ sơ
Cần xử lý 125 hồ sơ
Đang xử lý 41 hồ sơ
   Trễ 2 (4.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 39 (95.1%)
Đã xử lý 84 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 84 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai