THÁNG 1
Đã tiếp nhận 533 hồ sơ
Tồn kỳ trước 500 hồ sơ
Cần xử lý 1033 hồ sơ
Đang xử lý 567 hồ sơ
   Trễ 283 (49.9%)
   Sắp trễ 17 (3.0%)
   Chưa đến 267 (47.1%)
Đã xử lý 466 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 465 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 27.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 72.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai