THÁNG 8
Đã tiếp nhận 1097 hồ sơ
Tồn kỳ trước 64 hồ sơ
Cần xử lý 1161 hồ sơ
Đang xử lý 81 hồ sơ
   Trễ 15 (18.5%)
   Sắp trễ 1 (1.2%)
   Chưa đến 65 (80.2%)
Đã xử lý 1080 hồ sơ
   Trễ 10 (0.9%)
   Sớm 1070 (99.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 1237 hồ sơ
Tồn kỳ trước 81 hồ sơ
Cần xử lý 1318 hồ sơ
Đang xử lý 124 hồ sơ
   Trễ 28 (22.6%)
   Sắp trễ 2 (1.6%)
   Chưa đến 94 (75.8%)
Đã xử lý 1194 hồ sơ
   Trễ 9 (0.8%)
   Sớm 1185 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 923 hồ sơ
Tồn kỳ trước 124 hồ sơ
Cần xử lý 1047 hồ sơ
Đang xử lý 175 hồ sơ
   Trễ 30 (17.1%)
   Sắp trễ 3 (1.7%)
   Chưa đến 142 (81.1%)
Đã xử lý 872 hồ sơ
   Trễ 4 (0.5%)
   Sớm 868 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai