THÁNG 1
Đã tiếp nhận 541 hồ sơ
Tồn kỳ trước 176 hồ sơ
Cần xử lý 717 hồ sơ
Đang xử lý 250 hồ sơ
   Trễ 63 (25.2%)
   Sắp trễ 4 (1.6%)
   Chưa đến 183 (73.2%)
Đã xử lý 467 hồ sơ
   Trễ 4 (0.9%)
   Sớm 463 (99.1%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 9.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai