THÁNG 1
Đã tiếp nhận 344 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 344 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 344 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sớm 343 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 805 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 805 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 8 (100.0%)
Đã xử lý 797 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 797 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 710 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8 hồ sơ
Cần xử lý 718 hồ sơ
Đang xử lý 74 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 3 (4.1%)
   Chưa đến 71 (95.9%)
Đã xử lý 644 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 644 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai