THÁNG 1
Đã tiếp nhận 344 hồ sơ
Tồn kỳ trước 132 hồ sơ
Cần xử lý 476 hồ sơ
Đang xử lý 190 hồ sơ
   Trễ 5 (2.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 185 (97.4%)
Đã xử lý 286 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 286 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai