THÁNG 8
Đã tiếp nhận 1179 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 1180 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 1179 hồ sơ
   Trễ 10 (0.8%)
   Sớm 1169 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 1632 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 1633 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 9 (100.0%)
Đã xử lý 1624 hồ sơ
   Trễ 2 (0.1%)
   Sớm 1622 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 672 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9 hồ sơ
Cần xử lý 681 hồ sơ
Đang xử lý 60 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 60 (100.0%)
Đã xử lý 621 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 621 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai