THÁNG 2
Đã tiếp nhận 368 hồ sơ
Tồn kỳ trước 30 hồ sơ
Cần xử lý 398 hồ sơ
Đang xử lý 51 hồ sơ
   Trễ 7 (13.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 44 (86.3%)
Đã xử lý 347 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 347 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1772 hồ sơ
Tồn kỳ trước 51 hồ sơ
Cần xử lý 1823 hồ sơ
Đang xử lý 136 hồ sơ
   Trễ 7 (5.1%)
   Sắp trễ 1 (0.7%)
   Chưa đến 128 (94.1%)
Đã xử lý 1687 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1687 (100.0%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 839 hồ sơ
Tồn kỳ trước 136 hồ sơ
Cần xử lý 975 hồ sơ
Đang xử lý 278 hồ sơ
   Trễ 7 (2.5%)
   Sắp trễ 32 (11.5%)
   Chưa đến 239 (86.0%)
Đã xử lý 697 hồ sơ
   Trễ 5 (0.7%)
   Sớm 692 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai