THÁNG 2
Đã tiếp nhận 586 hồ sơ
Tồn kỳ trước 288 hồ sơ
Cần xử lý 874 hồ sơ
Đang xử lý 303 hồ sơ
   Trễ 9 (3.0%)
   Sắp trễ 11 (3.6%)
   Chưa đến 283 (93.4%)
Đã xử lý 571 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 570 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 645 hồ sơ
Tồn kỳ trước 303 hồ sơ
Cần xử lý 948 hồ sơ
Đang xử lý 480 hồ sơ
   Trễ 14 (2.9%)
   Sắp trễ 16 (3.3%)
   Chưa đến 450 (93.8%)
Đã xử lý 468 hồ sơ
   Trễ 3 (0.6%)
   Sớm 465 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
Tồn kỳ trước 480 hồ sơ
Cần xử lý 482 hồ sơ
Đang xử lý 481 hồ sơ
   Trễ 14 (2.9%)
   Sắp trễ 16 (3.3%)
   Chưa đến 451 (93.8%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai