THÁNG 1
Đã tiếp nhận 198 hồ sơ
Tồn kỳ trước 373 hồ sơ
Cần xử lý 571 hồ sơ
Đang xử lý 409 hồ sơ
   Trễ 53 (13.0%)
   Sắp trễ 16 (3.9%)
   Chưa đến 340 (83.1%)
Đã xử lý 162 hồ sơ
   Trễ 3 (1.9%)
   Sớm 159 (98.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai