THÁNG 6
Đã tiếp nhận 442 hồ sơ
Tồn kỳ trước 238 hồ sơ
Cần xử lý 680 hồ sơ
Đang xử lý 238 (0%)
   Trễ 3 (1.3%)
   Sắp trễ 4 (1.7%)
   Chưa đến 231 (97.1%)
Đã xử lý 442 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 441 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 305 hồ sơ
Tồn kỳ trước 238 hồ sơ
Cần xử lý 543 hồ sơ
Đang xử lý 239 hồ sơ
   Trễ 3 (1.3%)
   Sắp trễ 4 (1.7%)
   Chưa đến 232 (97.1%)
Đã xử lý 304 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sớm 303 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 168 hồ sơ
Tồn kỳ trước 239 hồ sơ
Cần xử lý 407 hồ sơ
Đang xử lý 243 hồ sơ
   Trễ 3 (1.2%)
   Sắp trễ 4 (1.6%)
   Chưa đến 236 (97.1%)
Đã xử lý 164 hồ sơ
   Trễ 1 (0.6%)
   Sớm 163 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH