THÁNG 8
Đã tiếp nhận 681 hồ sơ
Tồn kỳ trước 280 hồ sơ
Cần xử lý 961 hồ sơ
Đang xử lý 315 hồ sơ
   Trễ 13 (4.1%)
   Sắp trễ 8 (2.5%)
   Chưa đến 294 (93.3%)
Đã xử lý 646 hồ sơ
   Trễ 4 (0.6%)
   Sớm 642 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 637 hồ sơ
Tồn kỳ trước 315 hồ sơ
Cần xử lý 952 hồ sơ
Đang xử lý 360 hồ sơ
   Trễ 16 (4.4%)
   Sắp trễ 17 (4.7%)
   Chưa đến 327 (90.8%)
Đã xử lý 592 hồ sơ
   Trễ 5 (0.8%)
   Sớm 587 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 463 hồ sơ
Tồn kỳ trước 360 hồ sơ
Cần xử lý 823 hồ sơ
Đang xử lý 430 hồ sơ
   Trễ 17 (4.0%)
   Sắp trễ 17 (4.0%)
   Chưa đến 396 (92.1%)
Đã xử lý 393 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 393 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai