THÁNG 1
Đã tiếp nhận 440 hồ sơ
Tồn kỳ trước 535 hồ sơ
Cần xử lý 975 hồ sơ
Đang xử lý 549 hồ sơ
   Trễ 79 (14.4%)
   Sắp trễ 21 (3.8%)
   Chưa đến 449 (81.8%)
Đã xử lý 426 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 425 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.8%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 222 hồ sơ
Tồn kỳ trước 549 hồ sơ
Cần xử lý 771 hồ sơ
Đang xử lý 566 hồ sơ
   Trễ 79 (14.0%)
   Sắp trễ 21 (3.7%)
   Chưa đến 466 (82.3%)
Đã xử lý 205 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 205 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai