THÁNG 2
Đã tiếp nhận 72 hồ sơ
Tồn kỳ trước 353 hồ sơ
Cần xử lý 425 hồ sơ
Đang xử lý 354 hồ sơ
   Trễ 52 (14.7%)
   Sắp trễ 4 (1.1%)
   Chưa đến 298 (84.2%)
Đã xử lý 71 hồ sơ
   Trễ 1 (1.4%)
   Sớm 70 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 711 hồ sơ
Tồn kỳ trước 354 hồ sơ
Cần xử lý 1065 hồ sơ
Đang xử lý 377 hồ sơ
   Trễ 54 (14.3%)
   Sắp trễ 12 (3.2%)
   Chưa đến 311 (82.5%)
Đã xử lý 688 hồ sơ
   Trễ 6 (0.9%)
   Sớm 682 (99.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 350 hồ sơ
Tồn kỳ trước 377 hồ sơ
Cần xử lý 727 hồ sơ
Đang xử lý 413 hồ sơ
   Trễ 54 (13.1%)
   Sắp trễ 12 (2.9%)
   Chưa đến 347 (84.0%)
Đã xử lý 314 hồ sơ
   Trễ 4 (1.3%)
   Sớm 310 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai