THÁNG 1
Đã tiếp nhận 502 hồ sơ
Tồn kỳ trước 184 hồ sơ
Cần xử lý 686 hồ sơ
Đang xử lý 260 hồ sơ
   Trễ 51 (19.6%)
   Sắp trễ 19 (7.3%)
   Chưa đến 190 (73.1%)
Đã xử lý 426 hồ sơ
   Trễ 6 (1.4%)
   Sớm 420 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai