THÁNG 2
Đã tiếp nhận 478 hồ sơ
Tồn kỳ trước 205 hồ sơ
Cần xử lý 683 hồ sơ
Đang xử lý 205 (0%)
   Trễ 5 (2.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 200 (97.6%)
Đã xử lý 478 hồ sơ
   Trễ 3 (0.6%)
   Sớm 475 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1542 hồ sơ
Tồn kỳ trước 205 hồ sơ
Cần xử lý 1747 hồ sơ
Đang xử lý 248 hồ sơ
   Trễ 6 (2.4%)
   Sắp trễ 1 (0.4%)
   Chưa đến 241 (97.2%)
Đã xử lý 1499 hồ sơ
   Trễ 3 (0.2%)
   Sớm 1496 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 655 hồ sơ
Tồn kỳ trước 248 hồ sơ
Cần xử lý 903 hồ sơ
Đang xử lý 352 hồ sơ
   Trễ 8 (2.3%)
   Sắp trễ 10 (2.8%)
   Chưa đến 334 (94.9%)
Đã xử lý 551 hồ sơ
   Trễ 3 (0.5%)
   Sớm 548 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai