THÁNG 8
Đã tiếp nhận 1016 hồ sơ
Tồn kỳ trước 143 hồ sơ
Cần xử lý 1159 hồ sơ
Đang xử lý 184 hồ sơ
   Trễ 2 (1.1%)
   Sắp trễ 2 (1.1%)
   Chưa đến 180 (97.8%)
Đã xử lý 975 hồ sơ
   Trễ 4 (0.4%)
   Sớm 971 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 1005 hồ sơ
Tồn kỳ trước 184 hồ sơ
Cần xử lý 1189 hồ sơ
Đang xử lý 367 hồ sơ
   Trễ 3 (0.8%)
   Sắp trễ 2 (0.5%)
   Chưa đến 362 (98.6%)
Đã xử lý 822 hồ sơ
   Trễ 5 (0.6%)
   Sớm 817 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 644 hồ sơ
Tồn kỳ trước 367 hồ sơ
Cần xử lý 1011 hồ sơ
Đang xử lý 393 hồ sơ
   Trễ 3 (0.8%)
   Sắp trễ 3 (0.8%)
   Chưa đến 387 (98.5%)
Đã xử lý 618 hồ sơ
   Trễ 7 (1.1%)
   Sớm 611 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai