THÁNG 5
Đã tiếp nhận 878 hồ sơ
Tồn kỳ trước 87 hồ sơ
Cần xử lý 965 hồ sơ
Đang xử lý 110 hồ sơ
   Trễ 3 (2.7%)
   Sắp trễ 4 (3.6%)
   Chưa đến 103 (93.6%)
Đã xử lý 855 hồ sơ
   Trễ 3 (0.4%)
   Sớm 852 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 1112 hồ sơ
Tồn kỳ trước 110 hồ sơ
Cần xử lý 1222 hồ sơ
Đang xử lý 147 hồ sơ
   Trễ 4 (2.7%)
   Sắp trễ 5 (3.4%)
   Chưa đến 138 (93.9%)
Đã xử lý 1075 hồ sơ
   Trễ 3 (0.3%)
   Sớm 1072 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 702 hồ sơ
Tồn kỳ trước 147 hồ sơ
Cần xử lý 849 hồ sơ
Đang xử lý 215 hồ sơ
   Trễ 5 (2.3%)
   Sắp trễ 7 (3.3%)
   Chưa đến 203 (94.4%)
Đã xử lý 634 hồ sơ
   Trễ 4 (0.6%)
   Sớm 630 (99.4%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH