THÁNG 1
Đã tiếp nhận 416 hồ sơ
Tồn kỳ trước 505 hồ sơ
Cần xử lý 921 hồ sơ
Đang xử lý 514 hồ sơ
   Trễ 211 (41.1%)
   Sắp trễ 8 (1.6%)
   Chưa đến 295 (57.4%)
Đã xử lý 407 hồ sơ
   Trễ 3 (0.7%)
   Sớm 404 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.8%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 436 hồ sơ
Tồn kỳ trước 514 hồ sơ
Cần xử lý 950 hồ sơ
Đang xử lý 542 hồ sơ
   Trễ 211 (38.9%)
   Sắp trễ 18 (3.3%)
   Chưa đến 313 (57.7%)
Đã xử lý 408 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 408 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai