THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1024 hồ sơ
Tồn kỳ trước 79 hồ sơ
Cần xử lý 1103 hồ sơ
Đang xử lý 86 hồ sơ
   Trễ 2 (2.3%)
   Sắp trễ 2 (2.3%)
   Chưa đến 82 (95.3%)
Đã xử lý 1017 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1017 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1049 hồ sơ
Tồn kỳ trước 86 hồ sơ
Cần xử lý 1135 hồ sơ
Đang xử lý 139 hồ sơ
   Trễ 2 (1.4%)
   Sắp trễ 2 (1.4%)
   Chưa đến 135 (97.1%)
Đã xử lý 996 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 995 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 60 hồ sơ
Tồn kỳ trước 139 hồ sơ
Cần xử lý 199 hồ sơ
Đang xử lý 165 hồ sơ
   Trễ 2 (1.2%)
   Sắp trễ 2 (1.2%)
   Chưa đến 161 (97.6%)
Đã xử lý 34 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 34 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai