THÁNG 1
Đã tiếp nhận 434 hồ sơ
Tồn kỳ trước 183 hồ sơ
Cần xử lý 617 hồ sơ
Đang xử lý 250 hồ sơ
   Trễ 68 (27.2%)
   Sắp trễ 6 (2.4%)
   Chưa đến 176 (70.4%)
Đã xử lý 367 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 367 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai