THÁNG 1
Đã tiếp nhận 1010 hồ sơ
Tồn kỳ trước 834 hồ sơ
Cần xử lý 1844 hồ sơ
Đang xử lý 910 hồ sơ
   Trễ 426 (46.8%)
   Sắp trễ 62 (6.8%)
   Chưa đến 422 (46.4%)
Đã xử lý 934 hồ sơ
   Trễ 10 (1.1%)
   Sớm 924 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai