THÁNG 8
Đã tiếp nhận 3334 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 3335 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 9 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 3326 hồ sơ
   Trễ 3 (0.1%)
   Sớm 3323 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 3164 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9 hồ sơ
Cần xử lý 3173 hồ sơ
Đang xử lý 45 hồ sơ
   Trễ 13 (28.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 32 (71.1%)
Đã xử lý 3128 hồ sơ
   Trễ 22 (0.7%)
   Sớm 3106 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 2061 hồ sơ
Tồn kỳ trước 45 hồ sơ
Cần xử lý 2106 hồ sơ
Đang xử lý 165 hồ sơ
   Trễ 18 (10.9%)
   Sắp trễ 6 (3.6%)
   Chưa đến 141 (85.5%)
Đã xử lý 1941 hồ sơ
   Trễ 41 (2.1%)
   Sớm 1900 (97.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai