THÁNG 2
Đã tiếp nhận 3072 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 3074 hồ sơ
Đang xử lý 20 hồ sơ
   Trễ 1 (5.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 19 (95.0%)
Đã xử lý 3054 hồ sơ
   Trễ 2 (0.1%)
   Sớm 3052 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 2664 hồ sơ
Tồn kỳ trước 20 hồ sơ
Cần xử lý 2684 hồ sơ
Đang xử lý 91 hồ sơ
   Trễ 2 (2.2%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 89 (97.8%)
Đã xử lý 2593 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 2593 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 65 hồ sơ
Tồn kỳ trước 91 hồ sơ
Cần xử lý 156 hồ sơ
Đang xử lý 97 hồ sơ
   Trễ 2 (2.1%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 95 (97.9%)
Đã xử lý 59 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 59 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai