THÁNG 2
Đã tiếp nhận 75 hồ sơ
Tồn kỳ trước 21 hồ sơ
Cần xử lý 96 hồ sơ
Đang xử lý 33 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 33 (100.0%)
Đã xử lý 63 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 63 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 44 hồ sơ
Tồn kỳ trước 33 hồ sơ
Cần xử lý 77 hồ sơ
Đang xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 40 (100.0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 37 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 20 hồ sơ
Tồn kỳ trước 40 hồ sơ
Cần xử lý 60 hồ sơ
Đang xử lý 45 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 45 (100.0%)
Đã xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 15 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai