THÁNG 2
Đã tiếp nhận 150 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17 hồ sơ
Cần xử lý 167 hồ sơ
Đang xử lý 39 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 39 (100.0%)
Đã xử lý 128 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 128 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 22 hồ sơ
Tồn kỳ trước 39 hồ sơ
Cần xử lý 61 hồ sơ
Đang xử lý 43 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 43 (100.0%)
Đã xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 18 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
Tồn kỳ trước 43 hồ sơ
Cần xử lý 45 hồ sơ
Đang xử lý 45 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 45 (100.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai