THÁNG 2
Đã tiếp nhận 14 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 16 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (100.0%)
Đã xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 14 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 38 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 40 hồ sơ
Đang xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 18 (100.0%)
Đã xử lý 22 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 22 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 19 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 37 hồ sơ
Đang xử lý 33 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 33 (100.0%)
Đã xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 4 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai