THÁNG 8
Đã tiếp nhận 90 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 94 hồ sơ
Đang xử lý 4 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (100.0%)
Đã xử lý 90 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 90 (100.0%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 72 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 76 hồ sơ
Đang xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 18 (100.0%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 58 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 18 hồ sơ
Đang xử lý 18 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 18 (100.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH