THÁNG 7
Đã tiếp nhận 57 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 61 hồ sơ
Đang xử lý 4 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (100.0%)
Đã xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 57 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 95 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 99 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (20.0%)
   Chưa đến 4 (80.0%)
Đã xử lý 94 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 94 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 50 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 55 hồ sơ
Đang xử lý 32 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (3.1%)
   Chưa đến 31 (96.9%)
Đã xử lý 23 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 23 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH