THÁNG 5
Đã tiếp nhận 126 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 126 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 126 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 126 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 154 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 154 hồ sơ
Đang xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (5.9%)
   Chưa đến 16 (94.1%)
Đã xử lý 137 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 137 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 21 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17 hồ sơ
Cần xử lý 38 hồ sơ
Đang xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (3.8%)
   Chưa đến 25 (96.2%)
Đã xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 12 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai