THÁNG 2
Đã tiếp nhận 126 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 126 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 126 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 126 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 248 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 248 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (50.0%)
   Chưa đến 1 (50.0%)
Đã xử lý 246 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 246 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 168 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 170 hồ sơ
Đang xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 22 (38.6%)
   Chưa đến 35 (61.4%)
Đã xử lý 113 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 113 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai