THÁNG 2
Đã tiếp nhận 278 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 278 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 278 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 278 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 372 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 372 hồ sơ
Đang xử lý 25 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 12 (48.0%)
   Chưa đến 13 (52.0%)
Đã xử lý 347 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 347 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 25 hồ sơ
Tồn kỳ trước 25 hồ sơ
Cần xử lý 50 hồ sơ
Đang xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 12 (42.9%)
   Chưa đến 16 (57.1%)
Đã xử lý 22 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 22 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai