THÁNG 7
Đã tiếp nhận 114 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 114 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 114 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 114 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 184 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 184 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 3 (100.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 181 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 181 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 208 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 211 hồ sơ
Đang xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 12 (30.0%)
   Chưa đến 28 (70.0%)
Đã xử lý 171 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 171 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai